September, 24, 2020
 
Published from Palai
Issue : 20
Volume : 53
 
 
 
 
 
   
 
Deepanalam e -Paper
 
 

 

Bi¦sbmgnbmsX
AXnÀ¯nIÄ

tXmakv IpgnªmenÂ

 

 ""eUm¡pw ]n¶oSv Imivaocpw ]nSns¨Sp¡pIsb¶ ZoÀLIme]²Xn ap¶n¡WvSv i{XpcmPyamb ssN\bpsS ]o¸nÄkv en_tdj³ BÀan (]n.FÂ.F.) AIvkmbvNn¶n\p sX¡p]SnªmdpÅ \nb{´WtcJbv¡Sp¯v XmhfaSn¨n«v \mepamkw XnIbp¶p. bYmÀ° \nb{´WtcJtbmSp tNÀ¶pInS¡p¶ KÂhm³ Xmgvhmchpw ..........

C´y³ km¼ZvhyhØ CcpÄhgnbnÂ
                       
än.kn.amXyp
             
 

A¡§fneqsS km¼¯nIImcy§Ä hniZoIcn¡p¶Xp ]e coXnbnepw kuIcy{]ZamWv. AtXkabw, AXp ]e bmYmÀYy§fpw icnbmbn a\Ênem¡p¶Xn\p XSÊamIpIbpw sN¿p¶p. Pn.Un.]n. AYhm sam¯B`y´tcmXv]mZ\w kw_Ôn¨ IW¡pIfpw A§s\Xs¶. km¼¯nI¯IÀ¨bpsS bYmÀY ssZ\yw ...........

       
XmcXayanÃm¯
cmjv{Sob{]Xn`mkw
tUm. kndnbIv tXmakv
   
cmjv{Sob¯nend§nbn«v Adp]Xp hÀjw. \nbak`bnembn«v A³]Xp hÀjw. cWvSpXhW a{´n. cWvSp{]mhiyw apJya{´n. Hcn¡Â {]Xn]£t\Xmhv. asämcn¡Â bp.Un.F^v. I¬ho\À. Ct¸mÄ F.sF.kn.kn. P\d sk{I«dn.
tÌäv tIm¬{KÊnsâbpw kzmX{´ykac¯nsâbpw IpSpw_]Ým¯ehpw D½³NmWvSn¡p kz´w. cmjv{SobthcpIÄa.....
..
aebmf`mjsb
AhKWn¡p¶sX´n\v?
                           
  {]mYanIhnZymeb§fnse A[ym]Isc XncsªSp¡p¶Xn\mbn ]»nIv kÀhokv I½oj³ \S¯p¶ Fgp¯p]co£bn amXr`mjbmb aebmfs¯ Hgnhm¡nbXns\Xntc kwØm\sam«msI {]Xntj[w Cc¼pIbmWv. Hcp \mSnsâ ss]XrIhpw kwkvImchpw amXr`mjbneqsSbmWv Ip«nbn ASnØm\]cambn cq]s¸Sp¶sX¶v Adnbmambncnt¡, .......                
"A{_mlw DS¼Sn ' H¸phbv¡s¸Spt¼mÄ
tUm. Ipcymkv Ip¼f¡pgn
a[y]qÀhtZi¯v kam[m\¯nsâ shÅ{]mhpIÄ hoWvSpw ]d¶pbcp¶p. C{kmtb þ bp.F.C. kam[m\¡cmÀ C¡gnª sNmÆmgvN (sk]vXw_À 15) H¸phbv¡s¸«ncn¡bmWv. cWvSp cmjv{S§fpw X½n Ignª 72 hÀjambn XpSÀ¶pt]m¶ \nÊlIcW¯n\mWp XncÈoe hogp¶Xv.
Atacn¡³ {]knUânsâ HutZymKnIhkXnbmb .........
_lphnfIrjn¡p kabambn
{]^. tdmWn sI. t__n
  tIm«bwPnÃsb s]mXpth hntijn¸n¡p¶Xv d_dnsâ \mSv F¶mWv. Cu {]tZis¯ kmaqlnI, km¼¯nIPohnX{Ia¯n\v d_ÀIrjnbpambn At`Zyamb _ÔamWpÅXv. Ignª Hcp \qämWvSntesdbmbn \½psS {]tZi¯pWvSmb A`nhr²nbpsSbpw amä§fpsSbpsaÃmw {][m\s¸« ImcW§fnsem¶v d_ÀtXm«hyhkmb§fpsS hfÀ¨bmWv. ..........
euZmt¯m ko
_nj]v amÀ tP¡_v apcn¡³
   

2015 Pq¬ 18þmw XobXn {^m³kokv amÀ]m¸m HutZymKnIambn {]kn²oIcn¨ Nm{InIteJ\amWv euZmt¯m ko. "\½psS s]mXp`h\amb `qanbpsS \·bv¡v' F¶mWv Cu Nm{InIteJ\¯nsâ D]ioÀjIw. \mw hcpwXeapdbv¡p ssIamdm³ t]mIp¶Xv GXp Xc¯nepÅ temIamsW¶ tNmZyamWv Cu Nm{InIteJ\¯nsâ tI{µ_nµp. ]cnØnXnbpambn .......

IYIfpd§p¶ sImtfmknbw
kmwk¬ ]mem
hnt\mtZm]m[nIÄ¡mbn ]pcmX\ hmkvXpinev]`wKntbmsS tdmamkm{amPy¯nsâ lrZb`mK¯p \nehnencp¶ Hcp henb XntbädmWv sImtfmknbw F¶dnbs¸Sp¶ ^vfmhnb³ Bw^n XntbäÀ. CXp ]pcmX\tdmanse Gähpw henb DÃmktI{µambncp¶p. F.Un.72þ shkv]m\nb³ N{IhÀ¯n XpS§nh¨ ......
apÃs¸cnbmÀ
C\n F{X \mÄ?
AUz: dk tPmbn
apÃs¸cnbmÀ IcmÀ H¸nSpt¼mÄ {_n«ojpImcpsS kma´cmPmhmbncp¶ hnimJw Xncp\mÄ almcmPmhv ]dªp: CXv Fsâ lrZbcàwsImWvSmWv H¸nSp¶Xv. C¶p \mw A\p`hn¡p¶ {]XnkÔn At±lw t\ct¯ a\Ênem¡nbncp¶psh¶p hyàw. \½psS a®n Ibdn\n¶v \s½ ASnaIfm¡n `cn¨psImWvSncp¶hcpsS Øm\¯v C¶p Xangv\mSmWv. ...........  
amSn hnfn¡p¶q, aW¸pd§Ä
tUm. sP I«bv¡Â
 

SqdnÌptI{µ§fpsS ]ckyw IWvSn«ntÃ? \oWvSp\oWvSpt]mIp¶ IS¯ocaWÂ]c¸pIÄ; aWÂ]c¸pItfmSp tNÀ¶v, ISente¡p Nmªpw Ncnªpw \n¡p¶ sX§pIÄ Asæn aäp ac§Ä, aWÂhmcn¡fn¡p¶ Ip«nIÄ, hnimeamb aW¯n«Ifn hnhn[Xcw hnt\mZ§fn GÀs¸«ncn¡p¶ kv{Xo]pcpj·mÀ, cpNnIcamb `£W]m\ob§fpsS ..........

ap³hn[nIfpsS a¬Iq\IÄ
             
tPmkv hgpX\¸nÅnv
                   
   

\aps¡ÃmapWvSv ap³hn[nIÄ! cIvX¯n IeÀ¶ a«n ]c¼cmKXambn e`n¨ Cu A_²Nn´IÄ Hcp ZpÀ`qXs¯t¸mse \s½ ]n³XpSÀt¶¡mw. Hcp]t£, A½bpsS KÀ`]m{X¯nÂh¨pXs¶ cq]s¸«pIqSmbvIbnà C¯cw ho£W§Ä. C\n Cu ap³hn[nIfpsS Nne DZmlcW§Ä t\m¡mw. CXn Gähpw kÀhkm[mcWamb ImcyamWv CXcaXØtcmSpÅ .........

         
a[yXncphnXmwIqdnsâ A`nam\ambn
amÀ Éohm saUnknän
 

km[mcW¡mc\p IpdªsNehn anI¨ NnInÕ F¶ e£yt¯msS \mev]Xne[nIw kvs]jymenän, kq¸Àkvs]jymenän hn`mK§fpambn Bcw`n¨ amÀ Éohm saUnknän ]mem BioÀhZn¨n«v Hcp hÀjw XnIªp. NnInÕmcwK¯v D¶X\nehmcw ]peÀ¯p¶ sSÀjydn sIbÀ Xe¯n cq]Iev]\ sNbvXncn¡p¶ Cu Bip]{Xn CXnt\mSIw .....

t{]ahpw hnhmlhpw
tUm. BâWn tPmkv

hnhml]qÀÆ{]Wb§fn Zm¼Xy¯n Iemin¡p¶ C\§sf¡pdn¨pw, AXpWvSm¡mhp¶ kzm[o\§sf¡pdn¨pw IWvSp. C\nbpÅXv hnhml]cyhkmbnbmb {]Wb§fmWv. {]Wbhnhml§Ä IpSpw_PohnXs¯ Icp¸nSn¸n¡p¶Xn F{XIWvSv ]¦phln¡p¶pWvSmIpw?
{]Wbhnhml§sf¡pdn¨v {]Xntemaamb........

tSmbveänse t^m¬ D]tbmKw
                                 
tUm. Pn_n³ sI. tXmakv
                                   
    BfpIfpsS samss_ t^mWp]tbmKw hÀ²n¨phÀ²n¨v tSmbveänÂhsc F¯nbncn¡pIbmWv. tSmbveäncp¶v sKbnw apX Nmän§phsc ]ecpw sN¿p¶pWvSv. ]eÀ¡pw tSmbveäv Hcp t{_¡v FSp¡mt\m aänSs]SepIÄ CÃmsX kabw sNehnSmt\m DÅ Øeambn amdnbncn¡p¶p.
\qdpIW¡n\p kq£vaPohnIÄ, IpanfpIÄ
......
   
IemImc·mÀ¡p thZnbnà thZ\am{Xw
hÀ¤okv hn.F. Nme¡pSn (ta¡]vam³)
Rm³, Ignª 25 hÀj¯ntesdbmbn ta¡]v cwK¯p tPmen sNbvXphcp¶p. imkv{Xob\r¯w, kn\na, F¶nhbmWp {][m\taJeIÄ. hnhml¯n\pÅ ta¡¸pw sNbvXphcp¶p. aRvPp hmcyÀ, Znhy D®n, anb, cN\ \mcmbW³Ip«n XpS§n \nch[n {]ikvX kn\namXmc§fpsS ta¡¸vam\mbncp¶n«pWvSv.
sImhnUv hym]\w cq£ambt¸mÄ P\PohnXw
...............
an¨w XcWsa¶p kwØm\w
sa¨ansöp tI{µw
{]n³kvcmPv
  1947 apX Ct§m«pÅ kzXt{´´ybpsS Ncn{Xw ]cntim[n¨mÂ, tI{µhpw kwØm\§fpw tXmtfmSp tXmÄ tNÀ¶ B s^UdÂhyhØbpsS al¯zw \ap¡p t_m[yamIpw. cmjv{Sobamb FXnÀ¸pw tNcnt¸mcpsams¡ kzm`mhnIamsW¦nepw AsXms¡ kPohambncn¡p¶Xp XncsªSp¸p hsc am{Xw. AXn\ptijw tI{µ¯nepw .............
                                       
Xgss¡X
                                         
tPmjn apª\m«v
  ap¼p [mcmfambn IWvSncp¶ kkyamWv ]qss¡X. CXns\ BäpssIXsb¶pw Xgss¡Xsb¶pw hnfn¡mdpWvSv.
HcpIme¯v [mcmfambn D]tbmKn¨ncp¶ ssIXs¨Snbpw DXv]¶§fpw C¶v A\yambns¡mWvSncn¡p¶p.
ssIXs¨Snsb kwkvIrX¯n tIXIn
.......
     
                                       
     
Batkm¬ \Zn
                                         
amXyqkv BÀ¸q¡c
                             
    ssS{Kokv (Tigris), bq{^«okv (Euphrates) F¶o cWvSp \ZnIÄ¡nSbnemWv saks¸mt«manb³ kwkvImcw hfÀ¶ph¶Xv. am\hkwkvImc¯nsâ Ifns¯m«n \ZnIÄ¡nSbnepÅ \msS¶mWv saks¸mt«manb F¶ t]cn\À°w.
bq{^«okv\Zn¡p kam´ambmWv ssS{Koknsâ Hgp¡v. 1850 In.aoäÀ \ofapWvSv ssS{Kokn\v. lkmÀ (Hazar) F¶ XSmI¯nemWv
...........
   
AKkvXymb\w Kw`ocwXs¶
   
{^m³knkv amÀ]m¸bpsS
]pXnb Nm{InIteJ\w HtÎm_À aq¶n\v H¸phbv¡pw
kv{XoIÄs¡XntcbpÅ AXn{Ia§Ä
kÀ¡mcpw kaqlhpw Pm{KX ]peÀ¯Wsa¶v sIkn_nkn
   
 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor :
Fr. Kurian Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
E mail :
editordeepanalam@gmail.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh 1 d 2dd
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
BbpcmtcmKyw
adphiw
hnizmkhoYn
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Saint Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
Zenit

 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
IY  
IhnX
]pgsbmgpIpw hgn  
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
     
Recommended
Links
Govt of India
Indian Railway
Flight Timing
Telephone Directory
Keralam
Govt of Kerala
Art&Culture
Festivals
Ayurvede
Education
Realestate
Travel map
Picturegallery
Cuisine
Travels
KeralaTravels
IndianTravels
IndianTravelmap
Tourism
KeralaTourism
IndianTourism 
Jobs
Keralajobs
Indiajobs
 
     
Web Page Counter
 
   
   
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2017 . All rights reserved.