February, 19, 2020
 
Published from Palai
Issue :50
Volume : 52
 
 
 
 
 
 
 
 

]pgsbmgpIpw hgn
15
amXyqkv BÀ¸q¡c

N{µKncn¸pg

 
]WvSs¯ tIme¯p\mSnsâbpw Xpfp\mSnsâbpsams¡ AXnÀ¯nbneqsSbmWo ]pgbpsS Hgp¡v. CXnâ Xoc¯pXs¶ N{µKncnt¡m«. Cu \ZnbpsS hrjvSn{]tZiw 1400 N. In. aoädne[nIw hcpw. CcpIcIfpw ImÀjnI{]m[m\yapÅ {]tZi§fmWv.
 

ImkÀtImUv PnÃbnse Gähpw henb \Znbmb N{µKncn¸pgbv¡p 105 In.aoäÀ \ofapWvSv. Ncn{X{]kn²amb ]bkz\n \Zn ]Xn¡p¶Xv Cu \ZnbnemWv. IÀWmSIbn \n¶mWv DZv`hn¡pI. ]bkzn\n¸pg IpSIv AYh IqÀKv PnÃbn kap{Z\nc¸nÂ\n¶p 1370 ao. DbcapÅ h\{]tZi¯pIqSn HgpIn a¨n¸pcw F¶ Øe¯ph¨v N{µKncn¸pgbpambn ebn¡p¶p. 15 In.aoäÀIqSn HgpIn Ad_n¡Sen tNcp¶p. ImkÀtImUv ]«Ww Npän hfªmWv N{µKncn¸pgbpsS hgn. ]WvSs¯ tIme¯p\mSnsâbpw Xpfp\mSnsâbpsams¡ AXnÀ¯nbneqsSbmWo ]pgbpsS Hgp¡v. CXnâ Xoc¯pXs¶ N{µKncnt¡m«. Cu \ZnbpsS hrjvSn{]tZiw 1400 N. In. aoädne[nIw hcpw. CcpIcIfpw ImÀjnI{]m[m\yapÅ {]tZi§fmWv.
hS¡³ tIcf¯nse aäp \ZnIÄ: Gähpw hSt¡ Aä¯pÅ at©izcw ]pg, at©izc¯n\Sp¯ph¨p ISen ]Xn¡p¶ D¸fbmdv, Ip¼f¡mben tNcp¶ jncnb \Zn, ImkÀtImUnse \¯qÀIWvSvImSpIfnÂ\n¶pZv`hn¡p¶ sam{Km \Zn, 25 In.aoäÀ am{Xw \ofapÅ Nnämcn¸pg, 82 In.aoäÀ \ofamÀ¶ Ip¸w\Zn, {_ÒKncn h\§fn \n¶pw DZv`hn¨phcp¶ hf]«Ww]pg, XetÈcn¸pg F¶ t]cnednbs¸Sp¶ s]m¶nbw]pg, ISepWvSn¸pg, IpäymSn¸pg.

 
 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
       
   
       
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.