August, 13, 2020
 
Published from Palai
Issue : 15
Volume : 53
 
 
 
 
 
 
 
 

]pgsbmgpIpw hgn
22
amXyqkv BÀ¸q¡c

IrjvWm\Zn

IrjvW, Imthcn, alm\Zn, tKmZmhcn, \ÀaZ, Xm]vXn, eqWn F¶nhbmWv C´ybnse {][m\s¸« D]Zzo]ob \ZnIÄ. almcmjv{Sbn kly]ÀÆX¯n\Sp¯pÅ alm_teizcnÂ\n¶mWv IrjvWm\ZnbpsS DZv`hw. Gähpw henb cWvSmas¯ D]Zzo]ob \ZnbmWnXv. almcmjv{S, IÀWmSI, sXep¦m\, B{Ôm{]tZiv F¶o kwØm\§fpsS {][m\ Pet{kmXkv. GItZiw 1300 In.aoädmWv \ofw. {]ikvXamb \mKmÀPp\ kmKÀ Umw Cu \ZnbnemWp \nÀ½n¨n«pÅXv. ZqXKwK, ]©KwK, hÀW, sImbvcp, apkn, `oa F¶nhbmWv {][m\ t]mjI\ZnIÄ.
C´ybnse kwØm\§Ä X½nepÅ \ZoPeXÀ¡§Ä ]cnlcns¨Sp¡m³ \nehnÂh¶ \nbaamWv 1956 se CâÀ tÌäv dnhÀ hm«À Unkv]yqSvkv BIvSv. A§s\ ]cnlcn¡s¸Sm¯ XÀ¡§fnemWv tI{µkÀ¡mÀ CSs]SpI. At¸mÄ {]iv\w ]Tn¡m³ {]tXyI {Sn_qW cq]oIcn¡p¶p. almcmjv{S, IÀWmSI, B{Ôm{]tZiv, sXep¦m\ kwØm\§Ä X½n IrjvWm\Znbnse Pes¯ kw_Ôn¨p XÀ¡w \S¡mdpWvSv.

 
 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor :
Fr. Kurian Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
       
   
       
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.