May, 22, 2019
 
Published from Palai
Issue : 12
Volume : 52
 
 
 
 
 
 
 
 

]qhpIÄ¡p ]pWyImew
41
amXyqkv BÀ¸q¡c

t]m¸n¸q¡Ä ]¯paWns¨SnIÄ

shÅ, aª, Nph¸v F¶o \nd§fn ImWs¸Sp¶p. Cu sNdpsNSn XWvSp \«v hfÀ¯nsbSp¡mhp¶XmWv. ]¯paWns¨Sn¡p tS_nÄ tdmkv Fs¶mcp t]cp IqSnbpWvSv.

CS¯cw hen¸¯n `wKntbdnb ]q¡fmWv t]m¸n¸q¡Ä. km[mcWambn Nph¸p\ndamWv. aª\ndw DÄs¸sS aäp \nd§fnepÅ C\§fpapWvSv. CsXmcp DZym\kkyambn hfÀ¯s¸Sp¶p. ]m¸shcmkntbm IpSpw_¯nÂs¸«XmWv. `£ytbmKyamb hn¯pIfmWv t]m¸nbptSXv. Cu hn¯n\¯nÂ\n¶v Hcn\w thZ\kwlmcnbmb tamÀ^n³ \nÀ½n¨ncp¶p. temI{]ikvXamb, lrZblmcnbmb t]m¸n¸q¡fpsS imkv{X\maw papaver somni ferum F¶mWv.
icn¡pw ]¯paWn¡pXs¶ ]qhncnbp¶XpsImWvSmIWw ]¯paWns¨Sn¡v AtX t]cp hcm³ ImcWw. Atacn¡bmWv P·tZiw. A©v CXfpIfpÅ ]qhmbncp¶p km[mcWambncp¶Xv. F¶ment¸mÄ At\Iw CXfpIfpÅ ]¯paWns¨SnIÄ ]qt´m«§fn CSwt\Snbn«pWvSv. shÅ, aª, Nph¸v F¶o \nd§fn ImWs¸Sp¶p. Cu sNdpsNSn XWvSp \«v hfÀ¯nsbSp¡mhp¶XmWv. ]¯paWns¨Sn¡p tS_nÄ tdmkv Fs¶mcp t]cp IqSnbpWvSv.

 
           
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
       
   
       
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.