November, 6, 2019
 
Published from Palai
Issue : 36
Volume : 52
 
 
 
 
 
 
 
 

]pgsbmgpIpw hgn
7
amXyqkv BÀ¸q¡c

A¨³tImhnemÀ

 
tIm¶n, Ipf\S, amthen¡c, F®¡mSv F¶nhbmWv A¨³tImhnemdnsâ Xoc§fn ImWs¸Sp¶ {][m\ Øe§Ä.
 

]¼m\ZnbpsS t]mjI\Znbmb A¨³tImhnemdn\p 128 In.aoädmWp \ofw. klykm\p¡fnÂ\n¶mWv DXv]¯n. A¨³tImhn ae\ncIfnse ]ip¡nSmtaSv, cma¡ÂtXcn, Iqhae, Ejnae F¶nhnS§fnÂ\n¶pÅ sNdp]pgIÄ tNÀ¶v A¨³tImhnemÀ cq]s¸Sp¶p. th¼\m«pImben\Sp¯ph¨v Cu \Zn ]¼m\Znbn ebn¡p¶p. sXmssdh\§fnÂ\n¶pÅ IÃmdmWv A¨³tImhnemdnsâ apJyt]mjI\Zn. Be¸pgbnse hob]pc¯ph¨mWv ]¼m\Znbpambn tNÀ¶v Cu \Zn th¼\m«p Imben ]Xn¡pI. CXnsâ \oÀhmÀ¨m{]tZiw 1480 N.In.aoäÀ hcpw. ASqÀ, ]´fw, tIm¶n, Ip¼g, amthen¡c, sN§¶qÀ F¶o {]tZi§sf A¨³tImhnemÀ Pekar²am¡p¶p.
Ht«sd {InkvXy³ tZhmeb§fpw apÉow]ÅnIfpw Cu \ZoXoc¯p ØnXn sN¿p¶p. ]´fw cmPsIm«mchpw {]apJt£{X§fpw Cu \Zn¡cbnemWv. Cu \Zn¡p IpdpsI \nch[n ]me§fpw amthen¡cbv¡pw sN§¶qcn\panSbn sImáShn sdbn¸mehpw ImWmw. tIm¶n, Ipf\S, amthen¡c, F®¡mSv F¶nhbmWv A¨³tImhnemdnsâ Xoc§fn ImWs¸Sp¶ {][m\ Øe§Ä.

 
 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
       
   
       
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.