November, 6, 2019
 
Published from Palai
Issue : 36
Volume : 52
 
 
 
 
 
 
 
 

{]Wb]mTmhen
26
tUm. BâWn tPmkv
CW§m¯ I®nIÄ
   

kv{XobnÂ\n¶p ]pcpj\p e`nt¡WvSp¶ ]cnKW\IfmWtÃm IWvSpsImWvSncn¡p¶Xv. sshImcnIkwthZ\Xzhpambn _Ôs¸«XmWv ChnsS hnjbw. kv{Xo, ]pcpjt\¡mÄ sshImcnIambn td©pÅhfmsW¶mWp s]mXpsh hmb\. ]pcpj\mIs« bpànbpsSbpwIqSn DXv]¶amIp¶p.
kuµcy¸nW¡§Ä `mcym`À¯m¡·mÀ¡nSbn A]qÀÆsam¶paÃ. ]nW¡w, ]ns¶ CW¡wþAX§s\ XpSÀ¶psImtWvSbncn¡pw. Hmtcm ]nW¡hpw ASp¯ CW¡s¯ ]qÀÆm[nIw Zo]vXam¡p¶p.
C§s\bmsW¦nepw Nne ]nW¡§Ä s]mSp¶s\ CW¡¯nte¡p h¶ptNcp¶hbÃ. kv{XoIfpsS `mK¯p\n¶v C¯cw {]Xntj[coXnIÄ DWvSmImdpWvSv. tZjytam, ISp¯ `n¶Xtbm Ft¸mgpw {]ISn¸n¡Wsa¶nÃ. Hcp \nkwKXm`mhw am{Xta ImWpIbpÅq. HcpXcw ioXkacw!
`mcybpsS apJw sXfnbm¯sXs´¶t\zjn¡p¶ `À¯mhv \ncmi\mtb¡mw. t£m`hpw ZpxJhpw Htct]mse Ahs\ th«bmSmw. "H¶pansÃt¶' F¶ \yq{S adp]SnsImWvSv Ah\p kzØX In«p¶nÃ. Xsâ `mK¯p\n¶v F´p hogvNbmWpWvSmbXv? Ah\Xv Dd¡wsISp¯p¶ tNmZyamIp¶p.
a\¡«nbnÃm¯, km[phmb Hcp `À¯mhns\ kw_Ôn¨nSt¯mfw hÃm¯ am\knI]oU\wXs¶bmWnXv. k½À±w (stress) Xm§m\mhmsX hcpt¼mÄ km´z\¯nsâ aäp taJeIfnte¡v Ah\p Znimamäw kw`hn¨pIqsS¶nÃ. aZytam, aäp elcnhkvXp¡tfm Abmsf FXntcsä¶ncn¡pw.
]pXnb kulrZ§Ä, Ahnip²_豈 XpS§nbhbn XmXv]cyhpw IuXpIhpapWvSmImw. Ipät_m[hpw hnjmZhpw {]XnImcNn´bnte¡p Ifwamdnbm ]ns¶mcp Xncn¨phchv A{X Ffp¸amIpIbnÃ.
AhfpsS ImgvN¸mSpIqSn t\m¡mw. {]WbZf§fmb AwKoImcw, IcpX XpS§nbh Ipdªpt]mIp¶ A\p`hamWhfpsS {]iv\w. CXv Bt]£nIhpamWv. kplr¯p¡Ä¡pw _Ôp¡Ä¡pw Ah³ sImSp¡p¶ AwKoImcw AhÄ¡pÅ {]tXyI ]Zhn (special status) bn \n¶p IqSnt¸mIp¶Xmbn hnebncp¯s¸Spt¼mgmWv ioX¡mäv Bªphoim³ XpS§pI. Nnet¸mÄ CXp shdpsamcp tXm¶embncn¡mw. Asæn bmYmÀ°yhpamImw. ]t£ H¶dnbWw. Af¶pXq¡nb sshImcnIhn\nab¯n Ah³ A{X Ipie\Ã. Ah\v AhÄXs¶bmWv kakvXhpw. ]t£, "Rm³' F¶ `mh¯n\v hne In«psa¶p hcpt¼mÄ AwKoImcmZnIÄ Hcp t\m«hpanÃmsX hmcnt¡mcn sImSps¯¶pancn¡pw.
Hs¶¦n Xsâ {]iv\w Aht\mSp Xpd¶p kwkmcn¡mw. AÃm¯]£w B {]IrXs¯ DÄs¡mÅm³ {ian¡pI. cWvSn\panSbnÂ, F§psa¯m¯ ioXkacw Ahsf¡mfp]cn Ahsâ PoÀWXbv¡mWp ImcWamIpI. AhÄ¡v, kwXr]vXn ]qÀWamIp¶nà Ft¶ DÅq. Ah\mIs« Ipät_m[¯nsâbpw ]IbpsSbpw \ngÂhoW Xmgvhcbnte¡mWp \S¶Sp¡pI.

 

(XpScpw)

 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. Joseph Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
E mail :
editordeepanalam@gmail.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
         
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.