August, 06, 2020
 
Published from Palai
Issue : 14
Volume : 53
 
 
 
 
 
 
 
 

{]Wb]mTmhen
51
tUm. BâWn tPmkv
hWvSpIfpw ]q¡fpw
   

sSw]mkv {]Wb§Ä¡ptijw IpSpw_PohnX¯nte¡p IS¶phcp¶hÀ¡v ]e ]pXnb KpW§fpw t\SnsbSpt¡WvSXpWvSv. hnizkvXX, ØncX, {]Xn_²X þ C§s\ t]mIp¶p Ah. CXns\Ãmw \nb´mhmbncn¡p¶Xv Kuch_p²nbmWv. AXv I½nbmIpt¼mÄ ]e ]q¡Ä Xncbp¶ hWvSpIfpw hWvSpIÄ¡mbn Im¯ncn¡p¶ ]pjv]Xev]§fpw DWvSmIp¶p.
C¯c¯nepÅ BÄ, ]qÀÆm\p`h§Ä H¶panÃm¯ asämcmfpsam¯v hnhmlPohnXw \bn¡p¶psh¶ncn¡s«, If¦nX\mb hyàn ]n¶oSpw Xsâ ssien BhÀ¯n¡m\mWv km[yX. ChnsS kwLÀj§Ä cq]s¸Smw. Iem]s¡mSn DbcpIbpw D]tcm[§Ä DWvSmIpIbpw sN¿mw. F¶m tImgn¡q«n I®ph¨ Ipdp¡³, AXnsâ cpNn ad¡ptam? Ah³ shÃphnfn¡pIbmbn; F\n¡njvSapÅXp Rm³ sN¿pw. \obmcm tNmZn¡m³? hnZym`ymkþkm¼¯nIþkmaqlnI]cambn ]n¶m¡w \n¡p¶ ]cnkc§fn C¯cw ImgvNIÄ A]qÀÆaÃ.
asäm¶v km£m I_fn¸n¡emWv. "ap´ncnhÅn'bnse thWp¡p«s\t¸mse hnZKv[ambn kz´w APWvSIÄ \S¸nem¡pIbpw XIÀ¯`n\bn¡pIbpw sN¿p¶p.
C\n `mcybpw `À¯mhpw Htc P\pÊnÂs¸«hcmsW¦ntem? hyànkzmX{´yw GXäwhscbpw A\phZn¨p \ÂIp¶ Hcp \yqsP³ sse^v? Zm¼XyPohnX¯nsâ \nÀhN\¯n AXpÄs¸Spsa¶p ]dbm³ IgnbnÃ. Z¼XnamÀ¡v ]ckv]cw am{Xw AhImis¸« kzXzmhnjvImc§fpsS am\§Ä ChnsS AhKWn¡s¸Sp¶p. CcphÀ¡panSbn Ahn`àambn \ne\nÂt¡WvS Nne {]hml§Ä¡p hne Iev]n¡s¸Sp¶panÃ. a¡Ä DWvSmImw; DWvSmImXncn¡mw. DsWvS¦n ¯s¶ AhcpsS [mÀ½nI\nehmcw F{]Imcsa¶p {]hNn¡m³ IgnbnÃ.
]gb hgn¯mcIÄ Dt]£n¡pIbpw hnizkvXXtbmsS Zm¼XyPohnXw XpScpIbpw sN¿p¶hÀ XmcXtay\ t`Zs¸« ØnXnbnemsW¶p ]dbmw. F¶mÂ, inemteJ\§fpsS ]qÀÆkvarXnIÄ AhcnÂ\n¶p ]dns¨dnbs¸SWsa¶nÃ. a\Êm£nbn Xn¡pap«embn AXhtijn¡mw.


(XpScpw)

 

 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor :
Fr. Kurian Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
E mail :
editordeepanalam@gmail.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
         
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.