February, 19, 2020
 
Published from Palai
Issue : 50
Volume : 52
 
 
 
 
 
 
 
 

Nn{XoIcWw
]oäÀ Ipcnin¦Â
Rm³; aKvZte\bnse adnbw

Gsd \mfpIfmbn tIÄ¡p¶XmWv Ahsâ hntij§Ä. hnfª tKmX¼nsâ \ndamWt{X Ahsâ XeapSn¡v. hnSÀ¶p hnIkn¨ s\än¯Sw. Bscbpw BIÀjn¡p¶ Ahsâ I®pIÄ. apt«mfsa¯p¶ Ahsâ _mlp¡Ä. hncnª amdnSw!
kJnamcpsS AS¡w ]d¨nepIÄ Gdnbt¸mÄ Fsâ DÅnepw Hcp tamlw; Ahs\ H¶p ImWWw.
As¶mcp Znhkw kmbmÓ¯n kJnamcpsam¯v Cd§nbXmWv. kJnamcpsS AS¡w ]d¨n tI«mWv t\m¡nbXv.
AXm Ah³ \S¶Sp¡p¶p. HcoW¯ne§s\ NphSph¨v. apt¶ä¯nsâ NphSpIÄ. Hcp tPXmhns\m¯ \S¯w! hnfªp InS¡p¶ tKmX¼phbepIÄ¡nSbnse hc¼neqsS.
hbteeIÄs¡m¸w Ahsâ AfI§fpw Nm©mSp¶pWvSmbncp¶p. AtX, hnfª tKmX¼nsâ \ndapÅ AfI§Ä.
Rm³ \S¸v aµKXnbnem¡n. Ah³ ASp¯phcs«. Ah³ ASp¯Sp¯p h¶p. ]t£; Fs¶ H¶p t\m¡m³t]mepw sa\s¡SmsX Ah³ IS¶pt]mbn.
Fsâ Hcp It®dn\p sImXn¡p¶ Bbnc§Ä DÅt¸mfmWXv. ASntbä ]m¼pIWs¡ ]pfªpt]mbn Rm³.
Ahsâ aYn¡p¶ hiyX. AXv Fsâ Dd¡w sISp¯n. Ahs\ ImWm\pÅ Fsâ a\Ênsâ Xo{hX Bfp¶ Aánbmbn amdn; Fs¶¯s¶ Zln¸n¡p¶ Aán.
]n¶osSmcp Zn\w AhnNmcnXambn Rm³ Ahs\ IWvSp. Fsâ ]qapJ¯ns\Xnsc Hcp IcptheI¯nsâ XWen Ah³ Ccn¡p¶p. F¶n Fcnªncp¶ Aán Bfn. Rm³ Ahsâ ASpt¯t¡mSn. Aht\mSp kwkmcn¡m³ Rm³ sh¼n.
]t£, Ahsâ Zo]vXkpµc§fmb angnIÄ F¶nte¡p Xncnªt¸mÄ Fs¶ Npän hew h¨ncp¶ \£{X§Ä FÃmw s]menªp t]mbn. Ahsâ \ninXamb I®pIfn Imfp¶ kqcysâ Xnf¡amWv Rm³ IWvSXv.
B t\m«w! Fs¶ hen¨pcnªp. B´cnIamb Fsâ \áX IWvSv Rm³ s]cp¯pt]mbn. F\n¡p kwkmcn¡m³ t]mbn«v A\§phmt\ IgnªnÃ.
Fsâ a\Êm£nbpambn Hcp a¸nSn¯ambncp¶p ]ns¶. F\n¡p a\Ênembn. Bßmhns\ [n¡cn¨ Rm³ acn¨hfmbncp¶p.
B kmb´\¯n Ahsâ I®pIfnse Xo\mf§Ä F¶nse ]nimNns\ hens¨Sp¯v Fcn¨pIfªp.
F\n¡Xp sN¿msX Ignbpambncp¶nÃ. Rm³ Ahsâ ]mZ¯n\cnsIbncp¶p Icªp. I®ocpsImWvSv Ahsâ ]mZ§Ä IgpIn. XeapSnsImWvSp XpS¨p. Npw_n¨v kpKÔssXew ]qin.
AtX Rm³ Xs¶; adnbw. aKvZte\bnse adnbw.

(XpScpw)
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
       
 
   

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.