November , 13, 2014
 
Published from Palai
Issue : 37
Volume : 47
 
 
 
 
 
 
 
 

acnb]mTw
tUm. k®n Be¸m«p]pfn¡oÂ
CXm \nsâ A½
A½ \½psS kzÀ¤oba[yØbmWv. X¼pcmsâ k¶n[nbn ]m]nIfpsS am\km´c¯n\mbn A½ {]mÀ°n¨psImWvSncn¡p¶p. BcpsSbpw \nÀ_Ôw CXn\p ]n¶nenÃ.

ImÂhcnbn Cutim A½sbbpw tbml¶ms\bpw ]ckv]cw `ctaev]n¡p¶ cwKapWvSv.
"CXm \nsâ aI³, CXm \nsâ A½' F¶n§s\bmbncp¶tÃm B NpaXes¸Sp¯Â (tbml. 19/26).
ChnsS ]cn. A½ tI{µ_nµphmbn \nesImÅp¶p.
]cn. A½ ssZhw kvt\ln¡p¶hcpsSsbms¡ A½bmWv. tbml¶m³ ssZh{]oXn¡p ]m{XamIp¶hcpsS {]Xn\n[nbpw. AXpsImWvSmWtÃm "Xm³ kvt\ln¨' F¶p {]tXyIw ]cmaÀin¨ncn¡p¶Xv.
kz´w A½sb¶ \nebnÂ\n¶p kIe aÀ¯ycpsSbpw A½ F¶ \nebnte¡v Cutim ]cn. adnbs¯ DbÀ¯p¶p. AhÄ ssZhamXmhmIpt¼mÄ kIe ssZha¡fpsSbpw A½bmbn¯ocp¶p.
k` ]cn. A½sb hW§p¶Xv AhÄ ssZhamXmhmbXpsImWvSpw IqSnbmWv.
ssZhw kvt\ln¡p¶ a\pjya¡Ä¡v AhÄ A½bmbXn\mÂ, k`bn AhÄ¡pÅ Øm\w \nÊmchXvIcn¨p ImWm\mhptam! On¶k`IÄ C¡mcyw hnkvacn¨pIfbp¶p.
tbml¶ms\ Hcp hyànbmbn«p am{Xaà kphntij¯n AhXcn¸n¨n«pÅXv. ssZha¡fpsSsbms¡ {]Xn_nw_w IqSnbmWv.
A½bv¡p a¡fmbn a\pjyscbpw a\pjycpsS A½bmbn adnbs¯bpw `ctaev]n¨ncn¡p¶Xv Cutim Xs¶bmWv. hN\w AXp ØncoIcn¡pIbpw sN¿p¶p.
ssZhØm]nXamb B Øm\amWv, k` A½bv¡p \ÂIns¡mWvSncn¡p¶Xv.
BtcmKyhm·mscbÃ, tcmKnIsft¯SnbmWv Cutim\mY³ h¶Xv. AXpsImWvSv ]m]tcmKw {Kkn¨ncn¡p¶ \½psS ZrjvSnbn Hcp ]t£, tamiamb a¡Ä¡pthWvSnbpw A½ ssZhk¶n[nbn kzÀ¤ob A¸¨t\mSp am[yØw At]£n¡p¶p.
A½bpsS am[yØyw a¡Ä¡p thWvSnbmsW¶ ]mTw ChnsS Ac¡n«pd¸n¡s¸Sp¶p.

 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. Joseph Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
       
   
       
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.