Augu, 08, 2018
 
Published from Palai
Issue : 23
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

IYbÃnXp PohnXw
26
tPm¬ sP. ]pXp¨nd
AÑsâ aI³!

]pd¯p ImWn¡mdnÃmbncp¶psh¦nepw aIs\¡pdn¨v A`nam\ambncp¶p {]ikvX \S³ a[phnsâ AÑ\v. F¦nepw \Kc]nXmhmbncp¶ Xs¶ BfpIÄ B \nebn ImWmsX a[phnsâ AÑs\¶p hntijn¸n¨ncp¶Xv At±ls¯ ]et¸mgpw sNmSn¸n¨n«pWvSv.
Hcn¡Â a[phnsâ A½ kpJanÃmsX Xncph\´]pcw saUn¡ÂtImfPv tlmkv]näen InS¡p¶p. ]cntim[\bvs¡¯nb saUn¡Â hnZymÀ°nIÄ ]pd¯p Im¯p\n¶ ]ctaizc³]nÅtbmSv BZc]qÀÆw Xnc¡n:
""a[phnsâ AÑ\mWv AtÃ?''
DSs\ h¶p adp]Sn:
""AIs¯mcp¯n InS¸pWvSv. t]mbn tNmZn¨pt\m¡v!''
kn\nam\S\mb aIsâIqsS bm{X sN¿p¶Xv ]ctaizc³\mbÀ Ignbp¶nSt¯mfw Hgnhm¡nbncp¶p. AXnsâ ImcWw: kn\nam\S\mbn Adnbs¸«Xn\ptijambncp¶p a[phnsâ IeymWw. \hZ¼XnIÄ AÑt\msSm¸w KpcphmbqÀ Xncp\Sbn sXmgpXv Imdn¡bdn. ImWphm³ HmSnsb¯nbhÀ a[phns\bpw \hh[phns\bpw Xncn¨dnªp.
Hcph\p kwibw:
""Iq«¯nepÅ B ImcWhÀ BcmWv?''
""AXp Xangv\S³ ]n.Fkv. hoc¸m! B aoi IWvSmednbntÃ!'' A]csâ adp]Sn!
]ctaizc³ ]nÅbpsS apJ`mhw amdn F¶p {]tXyIw ]dtbWvStÃm!
CXn\v Hc\p_ÔwIqSnbpWvSv. "shÅw' kn\nabpsS jq«nwKv Ignªv a[p KpcphmbqÀ t£{X¯n sXmgm³ t]mIpt¼mÄ H¸w s{]mUyqkÀ cma³Ip«n \mbcpapWvSv.
BfpIÄ a[phns\ ImWm³ HmSn¡qSn.
Xmcs¯ BÄ¡mÀ¡p a\Ênembn. F¶m H¸apÅXmcmWv?
""B ImcWhÀ a[phnsâ AÑ\mWv!'' Hcp¯³ hnfn¨p]dbp¶p.
CXp tI« a[phnsâ Iaâv:
""kz´w AÑs\¸nSn¨v hoc¸bm¡pw. hÃht\bpw]nSn¨v AÑ\pam¡pw!'

 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
       
 
   

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.