August, 07, 2019
 
Published from Palai
Issue : 23
Volume : 52
 
 
 
 
 
 
 
 

A{][m\n F¶m kp{][m\n
tUm. Ipcy³ amtXm¯v
   
Acna¯nbm¡mc³ tPmk^v
hn. ss__nfn H«pw A{][m\aÃm¯ Ht«sd IYm]m{X§sf \mw IWvSpap«p¶pWvSv. Ahcn Nnesc ChnsS ]cnNbs¸Sp¯p¶p.
 
 

CutimbpsS ]ckyPohnXIme¯v Cu tPmk^ns\ Hcn¡epw \mw IWvSpap«p¶nÃ. ]t£, \nÀWmbIamb Hcp kµÀ`¯n At±lw cwK¯phcp¶p.
X§fpsS Kpcphnsâ AXnZmcpWamb acWwaqew injy·mÀ `bhnlzecmbncp¶p. F´p sN¿Wsa¶pt]mepw AhÀ¡dnªpIqSmbncp¶p. AhscÃmw HmSnadªncp¶p.
CutimbpsS arXicocw IpcninÂ\n¶nd¡n kwkvIcn¡phm³ Bsc¦nepw ap³ssIsbSp¡Ww. At¸mgmWv Acna¯nbm¡mc³ tPmk^v BKX\mIp¶Xv. AbmÄ BtemN\mkwL¯nse HcwKhpw ssZhcmPyw {]Xo£n¨psImWvSncp¶h\pambncp¶p (aÀt¡m. 15:43). [\nI\mbncp¶p (a¯m. 27:57). Ah³ \Ãh\pw \oXnam\pambncp¶p. AhcpsS BtemN\Ifntem {]hr¯nIfntem ]¦ptNÀ¶ncp¶nà (eq¡m 23:51). blqZtcmSpÅ `bw\nan¯w CutimbpsS clkyinjy\mbncp¶p (tbml. 19:38).
]Whpw kzm[o\hpapÅ Acna¯nbm¡mc³ tPmk^v kss[cyw ]oemt¯mknsâ ]¡Âh¶v CutimbpsS arXicocw hn«pIn«Wsa¶v A`yÀ°n¨p. ]oemt¯mkv AX\phZn¡pIbpw sNbvXp. CutimbpsS asämcp injy\mb \n¡tZtamkpw klmb¯ns\¯n. kao]¯pXs¶ ]mdbn sh«nbpWvSm¡nb Hcp IÃdbn AhnSps¯ ]pWyicocw AhÀ bYmhn[n kwkvIcn¨p. CutimbpsS kwkvImc¨S§n\p t\XrXzw \ÂInb Bsf¶ \nebnÂ, c£mIcNcn{X¯n hfsc kap¶Xamb Hcp Øm\w Acna¯nbm¡mc³ tPmk^n\pWvSv. F¦nepw At±ls¯¸än IqSpXses´¦nepw Adnbm³ km[n¡p¶nÃ.
c£mIcNcn{X¯n Hmtcm Ahkc§fnembn kPoh`mK`mKnXzw hln¨hcmWv ap¼p ]cmaÀin¡s¸«hscÃmw. temIw Ahsc A[nIw Adnbp¶nsænepw Cutimbv¡p thWvSs¸«hcmbncp¶p AhÀ. \mapw C{]Imcw hnhn[ tPmenIÄ¡mbn \ntbmKn¡s¸«hcmsW¶pÅ bmYmÀ°yw ad¡mXncn¡mw.

 

(XpScpw)

 
   
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. Joseph Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
   
 
         
 
       
   
       
 
       
 
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.