November, 27, 2019
 
Published from Palai
Issue : 39
Volume : 52
 
 
 
 
 
 
 
 

]pgsbmgpIpw hgn
9
amXyqkv BÀ¸q¡c

h\amen F¶ Ica\bmÀ

 
ImÀjnI{]m[m\yapÅXmWv ]pgbpsS CcpIcIfpw. Xncph\´]pcw \Kc¯nse amen\y§Ä \nt£]n¡s¸Sp¶XneqsS Cu \ZoPew hfsctbsd aen\ambns¡mWvSncn¡p¶Xmbn dnt¸mÀ«pIÄ hcp¶pWvSv.
 

AKkvXyIqSae\ncIfn XpS§n Xncph\´]pcw Xmeq¡nsâ Hcp `mK¯pIqSn HgpIn tXm«pap¡nÂh¨v Ad_n¡Sen ]Xn¡p¶ \ZnbmWv Ica\bmÀ. A«bmÀ, IhnbmÀ, tXmSbmÀ, h¿m¸SnbmÀ F¶o AcphnIfmWv Ica\bmdnsâ XpS¡w. Ica\bmdnsâ Gähpw henb t]mjI\Zn InÅnbmÀ. s\Spa§mSv ]«W¯nsâ {]m´¯nse aeIfnÂ\n¶pZv`hn¡p¶ InÅnbmÀ \S¡ch¨v Ica\bmdn h¶p tNcp¶p. ]WvSv h\amen F¶dnbs¸« Ica\bmÀ Xncphïph¨v Ad_n¡Sen ]Xn¡p¶p. Xncph\´]pcw PnÃbnse \ZnIfn hen¸¯n cWvSmwØm\amWv Cu \Zn¡v. 68 In.aoädmWv \ofw. hrjvSn{]tZiw 70 Nn.In.aoäÀ.
Xncph\´]pcw \Kc¯n\p IpSnshÅw \ÂIp¶ shÃnwKvS¬ hm«À hÀIvkv Cu \Znbpambn _Ôs¸«ncn¡p¶p. Acphn¡c, t]¸md F¶o cWvSv AWs¡«pIÄ Cu \ZnbnepWvSv. Ica\¸mew AS¡w \nch[n ]me§Ä Cu \Zn¡p IpdptI ImWmw. t]mjI\Zn InÅnbmdn\p IpdpsIbpÅ InÅn¸mehpapWvSv. InÅnbmdn\Sp¯p Xs¶ BäpIm `KhXnt£{Xw. HäZnhkw ap¸Xp e£¯ne[nIw kv{XoIÄ s]m¦me kaÀ¸n¡p¶Xp hgnbmbn BäpImÂt£{Xw Kn¶kv _p¡n CSw t\Snbn«pÅXmWv.
ImÀjnI{]m[m\yapÅXmWv ]pgbpsS CcpIcIfpw. Xncph\´]pcw \Kc¯nse amen\y§Ä \nt£]n¡s¸Sp¶XneqsS Cu \ZoPew hfsctbsd aen\ambns¡mWvSncn¡p¶Xmbn dnt¸mÀ«pIÄ hcp¶pWvSv.

 
 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
       
   
       
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.