May , 16, 2018
 
Published from Palai
Issue : 11
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

IYbÃnXp PohnXw
16
tPm¬ sP. ]pXp¨nd
aIsâ Aѳ

Zneo]nsâ Aѳ PohnX¯n Hcp XamipImc³ Bbncp¶p. AYhm AÑsâ ]e {]hr¯nIfpw Zneo]v Xamibmtb FSp¯ncp¶pÅq.
Hcn¡Â Hcp kplr¯n\pthWvSn A¼Xn\mbncw cq]bv¡v Aѳ Pmayw \n¶p. ]Ww hm§nb kplr¯v AXpwsImWvSv ap§n. AtXmsS A¼Xn\mbncw Xncn¨psImSpt¡WvS _m[yX AÑ\mbn.
Imip sImSp¯hÀ¡pw sS³j³. ]Wnsbm¶panÃmXncp¶ Aѳ FhnSp¶pWvSm¡m\mWv C{Xbpw henb XpI?
HSphn At§À Hcp ASshSp¯p. ]Ww aIs\s¡mWvSp sImSp¸n¡mw F¶ ¹m\nembncn¡Ww, Hcp Znhkw Zneo]v ]ÃptX¨psImWvSp \n¡pt¼mÄ ]pd¯p `b¦c_lfw.
""Rm³ FhnsS\n¶p Xcm\mWv...'' Fs¶ms¡bpÅ AÑsâ UbtemKv DbÀ¶ptIÄ¡mw.
Zneo]v ]pd¯nd§n. h¶ BÄ¡mÀ Imcy§sfms¡ ]dªp. AhÀ¡nt¸mįs¶ A¼Xn\mbncw cq] thWw.
Aѳ anWvSmsX \n¡pIbmWv. Zneo]v ]dªp: ""hm§nbXv AÑ\tÃ? AXpw aämÀt¡mthWvSn? Aѳ Xcpw. AÑt\mSp tNmZn¡v.''
""tNmZn¨t¸mÄ CsömWp ]dªXv. hm§n¡m\pÅ amÀ¤w R§Ä¡dnbmw. R§Ä Cu a\pjys\ \SptdmUn XpWnbgn¨p \ndp¯pw.'' AhcpsS `ojWn.
At¸mÄ Zneo]v ]dªp:
""\n§tfmSp Iq«pIqScpsX¶v Rm\o AÑt\mSp ]eh«w ]dªn«pWvSv. AXpsImWvSv \n§Ä Ct¸mįs¶ PwKvj\n sImWvSpt]mbn DSpapWvSgnt¨mfq. F¶mte Aѳ ]Tn¡q...''
At¸mÄ Xsâ aI³ C{X {Iqct\m F¶ `mh¯n Aѳ Zoeo]ns\ H¶v HfnI®n«p t\m¡n. ]pd¯p\n¶p h¶hÀ ]e `ojWnbpw apg¡nsb¦nepw H¶pw Zneo]nsâbSp¯v GänÃ. "F\n¡dnbntà FâÑs\' F¶ `mh¯n Zneo]v AIt¯¡p Ibdnt¸mbn.
Aev]wIgnªv Zneo]v P\en¡qSn t\m¡pt¼mÄ `ojWn apg¡nb cWvSpt]cpw AÑ\pwIqSn tXmf¯p I¿pan«v `b¦cambn Iq«pIqSn apg¡nb `ojWn Gsä¶ `mh¯n t]mIp¶p! AhÀ aq¶pt]cpwIqSn ¹m³ sNbvXv H¯ph¶XmWv Zneo]ns\ ]än¨p ]Ww hm§m³! C§s\bpÅ ]e ]cn]mSnIfpw Zneo]nsâ AÑsâ ssIbnepWvSmbncp¶p...
CXpt]mse Xs¶ Zneo]nsâ AÑsâ ssIbn thsdmcp \¼ÀIqSnbpWvSmbncp¶p. Fs´¦nepw Ipg¸w H¸n¨m DS³ ]qPmapdnbn Ibdn \maw sNmÃm³ XpS§pw. ]ns¶ ]¯p ]{´WvSp aWnhsc \nÀ¯pIbnÃ.
t\m¬tÌm¸v cmambWw hmb\bv¡nsS HfnI®n«v aäpÅhsc H¶p ho£n¡pw. ]t£, hmb\ \nÀ¯nÃ. \nÀ¯nbm aI³ h¶p X«n¡bdnbmtem...!!

 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
       
 
   

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.