May , 09, 2018
 
Published from Palai
Issue : 10
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

]dªm tIÄ¡m¯ Ip«nIÄ
tUm. kn. shÅcn§m«v
a\xØnXn amdn. C¶p Nne hnZymÀ°nIÄ A²y]Isc in£n¡p¶p. Hcn¡epw ]mSnÃm¯XmWv. in£n¨v Bscbpw \¶m¡m\mhnÃ. hnthIhpw hoWvSphnNmchpw CÃm¯ in£ AsX{X sNdpXmbmepw henb \jvS¯nt\m Ip«nbpsS Pohlm\n¡pXs¶tbm ImcWamtb¡mw.

an¡ amXm]nXm¡Ä¡pw DÅ ]cmXnbmWv Ip«nIÄ A\pkcn¡pIbnÃ, F{X \nÀ_Ôn¨mepw ]Tn¡pIbnà F¶Xv. ap¼p Ip«nIsf XÃn A\pkcn¸n¡pambncp¶p. Ct¸mÄ Acniw, hg¡v, im]w, No¯ ]Z{]tbmKw C§s\ t]mIp¶p. CXpsImWvSp {]tbmP\aptWvSm? DWvSv, Adnbm¯ sXdn ]Tn¡mw!
hoSpIfn a¡sf ]Tn¸n¡m³ ap³]dª D]m[nIÄ, coXnIÄ ]g©\pw A]cym]vXhpamWv. AXpsImWvSv AShv H¶p amän Imem\pkrXam¡Ww.
]pXnb kao]\w
"FSm sX½mSo, KpcpXzwsI«ht\ \o sNbvXXv/ sN¿mXncp¶Xv almsXämWv' F¶v Acnis¸«v Aednbm Ah³ sNhnsImWvSp tIÄ¡pw, a\Ênem¡Wsa¶nÃ! t\tcadn¨v Ip«nsb im´ambn ASp¯p hnfn¨v kvt\lt¯msS tXmfntem ssIbntem ]nSn¨p tNmZn¡pI: ""\o B sNbvXXv A§s\ AÃmsX thsdmcp hn[¯n sN¿pIbmbncp¶ntà IqSpX \ÃXpw ^e{]Zhpw?'' AtX F¶v D¯cw In«nbm \½Ä t\Sn! AXmbXv, Ah³ Xsâ sXäp a\Ênem¡n, \½Ä t\cn«p ]dbmsX Xs¶. F¶mÂ, Nnet¸mÄ Ah³ kzbw \oXnIcn¨p hmZnt¨¡mw. AXp £atbmsS tIÄ¡Ww, AXn icnbpsWvS¦n k½Xn¨psImSp¡Ww. At¸mÄ AhnsS Hcp kvt\lkw`mjW¯n\p thZnsbmcp§n; Ah³ ]dªm tIÄ¡p¶, a\Ênem¡p¶ Ip«nbmbn.
in£bpw in£Whpw
amXm]nXm¡fnÂ\n¶pw A[ym]IcnÂ\n¶pw {]Xo£n¡p¶Xp in£bÃ, in£WamWv. bqtdm¸n hÀj§Ä¡pap¼v imcocnIin£IÄ Ip«nIÄ¡p \ÂIp¶Xp in£mÀlam¡n. in£nt¨ AS§q F¶p \nÀ_ÔapÅ Nne A[ym]IÀ sXäp sNbvX Ip«nItfmSp ]dªXv sSet^m¬ UbdIvSdnbnse cWvSpt]Pv ImWm¸mTam¡m\mWv!
C´ybnse HcpZmlcWw tUm. Ip¼f¡pgn Hcn¡Â Zo]\mf¯n (20þ12þ2017) FgpXnbXv HmÀ¡p¶p: almcmjv{Sbn sImÂlm¸qÀ PnÃbnse Hcp kvIqfn F«mw¢mÊpImÀ¡v Hcp t{]mPIvSp sN¿m³ sImSp¯ncp¶p. Bdp Ip«nIÄ AXp ]qÀ¯nbm¡nbnÃ. B s]¬Ip«nIÄ¡p e`n¨ in£ Aªqdp {]mhiyw Ccn¡pIbpw Fgpt¶Â¡pIbpw sN¿pI. ]IpXn XhW sN¿p¶Xn\p ap¼pXs¶ AhÀ hoWp. Bip]{Xnbnembn. in£n¨bmÄ tIkn ]nSnbnepambn.
AXpsImWvSp in£bÃ, in£WamWv C¶nsâ Bhiyw. ap¼p ]ntÅsc XÃpI Nne kmd·mÀ¡v Hcp lcambncp¶p. ]t£ Imew amdn. a\xØnXn amdn. C¶p Nne hnZymÀ°nIÄ A²y]Isc in£n¡p¶p. Hcn¡epw ]mSnÃm¯XmWv. in£n¨v Bscbpw \¶m¡m\mhnÃ. hnthIhpw hoWvSphnNmchpw CÃm¯ in£ AsX{X sNdpXmbmepw henb \jvS¯nt\m Ip«nbpsS Pohlm\n¡pXs¶tbm ImcWamtb¡mw.
amXm]nXm¡fpw A[ym]Icpw Ip«nItfmSp {]ISn¸n¡p¶ kvt\lhpw hmÕeyhpw Ahsc¡pdn¨pÅ ]nXr/amXrklPamb IcpXepamWv C¶nsâ Bhiyw. AXmWp ^e{]Zamb in£Ww.

 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w 
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
         
       
             
               
     
               
 
Copyright © Team Deepanalam 2012 . All rights reserved.