February , 27, 2019
 
Published from Palai
Issue : 1
Volume : 52
 
 
 
 
 
 
 
 

ImÀjnIw
tPmjn apª\m«v

ajn¯WvSns\ ad¶pthm ?

s]mÅÂ, XethZ\ þ F¶nhbv¡pÅ \sÃmcp Huj[wIqSnbmWv Ch. ]gb Xeapd ChbpsS al¯zw icn¡pw IWvSdnªhÀ Xs¶bmWv.

Hcn¡se¦nepw ajn¯WvSp]tbmKn¨p tÉäv ambn¡m¯hÀ DWvSmhnÃ. ]gb Ime§fnse Ip«nIfn \Ã]£hpw CXp]tbmKn¨n«pWvSv, tÉäpambn¡phm³. Hcp Ime¯v Ip«nIÄ D]tbmKn¨ncp¶ Hcp IpªpkkyamWv ajn¯WvSv F¶ I®mSn¸¨. CXns\ shäneajn, tImepajn, aI¸¨ Fs¶Ãmw ]ebnS§fnepw ]e t]cpIfn hnfn¨phcp¶p.
\m«n³]pd§fnse CuÀ¸apÅ aXnepIfnepw a®nepw hmgt¯m«¯nepw d_Àt¯m«¯nepw Hs¡ CXp \¶mbn hfÀ¶pImWp¶p. kpXmcyamb XWvSpÅXn\m ]WvSpIme¯v ¢mkvapdnIfn PemKncW]co£W§Ä¡mbn CXv D]tbmKs¸Sp¯nbncp¶p.
s]mÅÂ, XethZ\ þ F¶nhbv¡pÅ \sÃmcp Huj[wIqSnbmWv Ch. ]gb Xeapd ChbpsS al¯zw icn¡pw IWvSdnªhÀ Xs¶bmWv. IpcpapfIpXncnt]msebpÅ XncnIÄ DWvSmhp¶Xn\m CXn\v Peperomia Pellucida F¶ imkv{X\mahpw DWvSmbn. \½psS C¶s¯ Ip«nIÄ Cu ajn¯WvSns\ ad¶p ImWptam Bthm?

 
 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
       
   
       
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.