June, 20, 2018
 
Published from Palai
Issue : 16
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

IYbÃnXp PohnXw
21
tPm¬ sP. ]pXp¨nd
hoWpIn«nb thjw

C¶s¯ {]ikvX \S³ a[p ]WvSv sUÂlnbnse kvIqÄ Hm^v {Umabn tImgvkv Ignªp \m«nte¡p aS§pIbmWv. AXn\nsS aZncminbnend§n cmap Imcym«nsâ "aqSp]S'¯n sNdnsbmcp thjw A`n\bn¨p. AXn\nSbn bmZrÑnIambn thsd \sÃmcp Ahkcw e`n¨Xn\p ]n¶n Hcp IYbpWvSv...
tim`\m ]ctaizc³\mbÀ ]md¸pd¯nsâ "\nWaSnª Imev]mSpIÄ' kn\nabm¡m³ Xocpam\n¨p. ssk\nIcpsS PohnXamWv {]tab]Ým¯ew. \mbI\mbn At±lw Xsâ \m«pImc\pw kl]mTnbpamb t{]w\kodns\ \nÝbn¨p. \koÀ A¶p {]ikvXnbnte¡p IpXn¨pbcp¶ kabamWv. cWvSmaXv Hcp IYm]m{XapWvSv. AXv kXy\mImsa¶v a\Ên IWvSp.
kXy\pw ]ctaizc³\mbcpw Däkplr¯p¡fmbncp¶p. \oe¡pbnensâ Hu«vtUmÀ jq«nwKn\p h¶t¸mÄ kXy³ Xmakn¨Xp t]mepw ]ctaizc³\mbcpsS ho«nemWv. ]t£, Nn{X¯n t{]w\kodn\p apJythjw \ÂIp¶Xv kXy\p ckn¨nÃ. ]«mf¯nsebpw t]meoknsebpw bqWnt^mw Agn¨ph¨psh¦nepw kXysâ {]IrX¯nse IÀ¡i`mh¯n\v amäsam¶panÃ.
]ctaizc³\mbÀ ]t£ AX{X Imcyam¡nbnÃ. C{Xtbsd ASp¸apÅ kXy³ Xsâ Nn{X¯n A`n\bn¡mXncn¡pItbm? Csöp ]dªXv At¸mgs¯ Hcp hmin Ft¶ ]ctaizc³\mbÀ IcpXnbpÅq. kXy³ hcpsa¶pw klIcn¡psa¶pwXs¶ At±lw {]Xymin¨p.
jq«nwKv Bcw`n¡mdmbn. ]qPbv¡v AXnYnbmbn kXy³ F¯n. kXy\pthWvSn ]ctaizc³\mbÀ \nÝbn¨ncp¶ IYm]m{Xw CSbv¡ph¨p acWs¸SpIbmWv. \kodnsâ IYm]m{Xw, acn¨pt]mb Xsâ kplr¯nsâ hoSp tXSn hcp¶ Hcp cwKamWv BZyZnhkw Nn{XoIcnt¡WvSXv. `n¯nbn ]«mfthj¯nepÅ kXysâ Hcp Nn{Xw Xq¡nbncp¶p.
]qPbv¡p h¶ kXy³ CXpIWvSv \nÀ½mXmhnt\mSpw kwhn[mbIt\mSpw ]dªp:
""Rm³ Cu Nn{X¯n A`n\bn¡nÃ. A`n\bn¡pw F¶ {]Xo£bn B Nn{Xw AhnsS Xqt¡WvS. AsXSp¯p amäpI. Asæn ]n¶oSv Cu ko³ hoWvSpw jq«p sNt¿WvSn hcpw.''
At¸mgmWv kXy³ t\ct¯ ]dªXv Kuchambn«mbncp¶psh¶pw Cu Nn{X¯n At±ls¯ {]Xo£nt¡WvSXnsöpw ]ctaizc³\mbÀ¡p t_m[yambXv.
]Icw Bsc¶p Nn´n¨t¸mÄ cmap Imcym«mWv a[phnsâ t]cp \nÀt±in¨Xv.
]Sw lnämbn. kXy³ Nn{Xw IWvSp. X\n¡p ]Icw A`n\bn¨ sNdp¸¡mcsâ {]IS\s¯ A\ptamZn¨p.

 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
       
 
   

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.