June, 20, 2018
 
Published from Palai
Issue : 16
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

_met\mhÂ
11
cma]pcw aWn
\Ãh\mb Ių

kPohsâ ho«nse D¨bqWv hn`hkar²ambncp¶p.
Ip¯cnt¨mdv.
IpSw]pfnbn«p sh¨ Abne¡dn. DW¡s¨½o³ s]mSn¨Xv.
]bÀtXmc³.
tamcp Im¨nbXv. ]¸Sw.
cmap hbÀ \nd¨p tNmdpWvSp. CubSp¯Imes¯§pw C{X cpNnIcamb HcqWv cmap DWvSn«nÃ. kz´w ho«nse `£Wsam¶pw cmaphn\{X CjvSs¸SmdnÃ. eXnI Fs´¦nepsams¡ DWvSm¡pw. hni¸pamdm³ cmap AsXms¡ Ign¡pw. cpNnIcambn `£Ww ]mIwsN¿m³ Hcp ssI¸pWyw thWw.
imcZm½bv¡XpWvSv.
hbÀ \ndsª¶dnbn¡m³ cmap \oWvS Htc¼¡whn«p.
""Ipd¨p tNmdp IqSn CSs« cmap?'' imcZmaWn tNmZn¨p.
""thWvS imcZmt½ hbÀ \ndªp.''
]ns¶ imcZmaWn \nÀ_Ôn¨nÃ. cmaphpw kPohpw FWoäp ssIIgpIn.
""cmap Aev]t\cw Dd§ns¡mÅq.'' imcZmaWn ]dªp.
""thWvS. C¶pd§m³ kabanÃ. F\n¡v Zqsc HcnSwhsc t]mWw. AXymhiyamWv.'' cmap ]dªp.
""tamt\. kPoth B Nm¡psI«pw k©nIfpw Cs§Sp¡q.'' apdn¡I¯p Ibdn IXIS¨p Ipänbn«v cmap ]dªp.
kPohv Nm¡psI«pw k©nIfpw FSp¯psImSp¯p.
cmap Nm¡psI«nepÅ kzÀ®m`cW§Ä apgph³ IpSªp ]pd¯n«p. k©nbn Ah apgph\pw hmcn \nd¨p. Nm¡psI«n Ipsdb[nIw Id³knt\m«pIfpapWvSmbncp¶p. AXpw k©nbnem¡n.
Hcp k©n \nd¨v B`cWhpw ]Whpw.
FÃmw cmap tamjvSn¨pWvSm¡nbXv.
C\n Hcp k©nbn aq¶pe£w cq]mbpWvSv.
AXn cWvSpe£w cq]msbSp¯v Ių cmap kPohsâ ssIbnÂs¡mSp¯p.
""sht¨mfq tams\. \msf¯s¶ CXp _m¦n ^nIvkUv sUt¸mknäv sN¿q. amkwtXmdpw ]eni hm§mw. imcZm½bpw tIÄ¡m\mWp ]dªXv. BÀ¡pw Hcp kwibhpw DWvSmIm¯ coXnbn thWw Imcy§Ä \o¡m³. \n§fn\n Cu PohnXImew H¶n\pw _p²nap«n¡qSm. kPohs\ \¶mbn ]Tn¸n¡Ww. ]«W¯nse \à kvIqfnebbv¡Ww.'' cmap ]dªp \nÀ¯n.
kPohpw imcZ½bpw I®pXÅn \n¡pIbmWv. kz]v\amtWm Xm\o¡mWp¶Xv.
Cu cmap IÅt\m ssZhtam?... cWvSpaà \Ãh\mb Ių.
]mhs¸«hsc kvt\ln¡p¶ klmbn¡p¶ a\Ên \·bpÅh³.
""A½bpw aI\pw A´whn«p \n¡WvS. \n§Ä kz]v\w ImWpIsbm¶paÃ. Cu cmapth«³ kz´w a\Êmse Xcp¶XmWo ]Ww. CXp hm§p¶XpsImWvSp \n§Äs¡mcp Ipg¸hpw hcnÃ. Fsâ IfhpapXensemcp `mKw \n§Ä¡p Xs¶¶v t]meokv ]nSn¨mÂt¸mepw Rm³ ]dbnÃ. ss[cyambn Cu ]Ww kzoIcn¡q...'' cmap ]dªp.
kPohv t\m«psI«pIÄ hm§n A½bpsS ssIbn sImSp¯p.
_m¡nbpWvSmbncp¶ Hcp e£¯nsâ t\m«psI«nÂ\n¶v IpsdsbSp¯v cmap t]m¡än XncpIn. _m¡n kq£n¨p aSnbnÂsh¨v apWvSpaS¡n¡p¯n. k©n ssIbnseSp¯v cmap ]dªp.
""F¶m Rm\nd§s« imcZmt½... kPoth... Rm\n\nbpw kabapÅt¸mÄ hcmw.''
""icn...'' AhÀ bm{Xm\phmZw \ÂIn.
Ių cmap k©nbpw Xq¡n ]pd¯nd§n.
shbn I¯n¡mfpIbmWv.
Hcp IpSt]mepw NqSmsX s]mcnshbne¯p \S¡pIbmWv \·IfpsS {]XoIamb Ių cmap.
cmap \n\¡p \ÃXphcpw. IÅ\msW¦nepw \nsâ DÅp \ÃXmWtÃm...''
imcZmaWn a\Ên¸dªp.
shbne¯p \S¶p \o§p¶ cmapth«s\ t\m¡n kPohv \ni_vZw \n¶p.

 

(XpScpw)
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
       
 
   

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.