June , 18, 2015
 
Published from Palai
Issue : 16
Volume : 48
 
 
 
 
 
 
 
 

kn\na
tUman\n cma]pc¯v
Ne¨n{X hntijw
lmkyhpw B£\pw \r¯hpsaÃmw IrXyamb Afhn hnf¡nt¨À¯XmWv \nhnsâ ssien. Nn{X¯nse tPmÀPv F¶ IYm]m{Xw kwhn[mbI³ Bhiys¸«Xnsâ Cc«n aS¡n\ÂInbncn¡p¶p. BZyambn ImadbpsS ap³]nse¯nb Hcp]äw ]pXpapJ§Ä B tXm¶epWÀ¯msX X§fpsS IYm]m{X§sf at\mlcam¡n.

"A\nch[n lnäv Nn{X§Ä k½m\n¨ kptcjvtKm]nþ jmPn ssIemkv Sow GgphÀj¯n\ptijw H¶n¡p¶p Zn tÌäv F¶ Nn{X¯neqsS. tIcfcmjv{Sob¯n Gsd {it²bamb Hcp hnjbamWv cmtPjv cma³ F¶ \hmKX³ Hcp¡p¶ Xnc¡Y. A.D.G.P. bmbn thjanSp¶ kptcjv tKm]nbpsS t]meokv thj¯nepÅ Xncn¨phchmbncn¡pw Zn tÌäv.
em tPmkv Nn{X¯n CXmZyambn taml³em \mbI\mIp¶p. BinÀhmZv kn\nabpsS _m\dn BâWn s]cp¼mhqÀ \nÀ½n¡p¶ Nn{Xw CXnt\mSIw hmÀ¯m{]m[m\yw t\Sn¡gnªp. Xnc¡Y ]qÀ¯nbmIp¶X\pkcn¨v IqSpX hntij§Ä shfns¸Sp¯msa¶p kwhn[mbI³ Dd¸p \ÂIp¶p.
asämcp bp²¡Ybpambn taPÀ chn þ taml³em Iq«psI«v hoWvSpw. ]rYncmPv \mbI\mb ]n¡ävþ 43 ¡p tijw 1971 hmÀ F¶p t]cn«ncn¡p¶ Cu Nn{X¯n ]Xnhpt]mse ssk\nIcwKs¯ ]Ým¯eam¡nbmhpw taPÀ chn IY ]dbpI.
"lu HmÄUv BÀ bq' 36 hbXn\nse F¶t]cn tdmj³ B³{Uqkv Xangn dota¡p sN¿p¶p. aRvPphmcycpsS IYm]m{Xs¯ KuXanbmWv Xangn AhXcn¸n¡pI. Nn{X¯nsâ AWnbd {]hÀ¯\§Ä ]ptcmKan¡p¶p.
\À½¯n\p {]m[m\yw \ÂIn IÅsâ PohnXIY ]dbp¶ "Ddp¼pIÄ Dd§mdnÃ' F¶ Nn{X¯neqsS APp hdpKokv \mbI\mIp¶p. A\\ybmWv \mbnI. tIPhmim³ F¶ IÅsâ _mKv tamjvSn¡m³ {ian¨ \yq P\tdj³ IÅ\mb _m_q«³ F¶ IÅs\ Bim³ Xsâ injy\mb s_¶nbpsS ASp¯p ]cnioe\¯n\v Abbv¡p¶p. XpSÀ¶pWvSmIp¶ ckIcamb kw`h§fmWv "Dd¼pIÄ Dd§mdnÃ' F¶ _nPp AtimI³ kwhn[m\w sN¿p¶ Nn{X¯nsâ CXnhr¯w.
Fw. ]ßIpamÀ kwhn[m\w sN¿p¶ taml³em Nn{Xamb "I\Â' Ct¸mįs¶ {i² t\Sn¡gnªp. sIm¨n, Zp_mbv, ssl{Zm_mZv F¶nhnS§fn Nn{XoIcWw \S¡p¶ Nn{X¯n AXp IpÀ¡ÀWn, lWntdmkv F¶nhcpw {][m\IYm]m{X§sf AhXcn¸n¡p¶p.
kn_naebnepw än.F. dkm¡pw H¶n¡p¶ Nn{XamWv "sskKmÄ ]mSpIbmWv.' ssj³ tSmw Nmt¡m \mbI\mhp¶ Nn{Xw kwKoXs¯ D]mkn¨ HcÑsâbpw aIsâbpw IY ]dbp¶p. caym \¼oi\mWv t¥m_ s{]mU£\pthWvSn tPm \nÀ½n¡p¶ Nn{X¯nse \mbnI.

 

Chief Editor : Fr. Augustine Peedikamalayil
Managing Editor : Fr. Joseph Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
kÃm]w
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
         
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.