June , 18, 2015
 
Published from Palai
Issue : 16
Volume : 48
 
 
 
 
 
 
 
 

\nba\pdp§pIÄþ28
AUz. ^nen¸v ]tg¼Ån
\nbakqà§Ä þ4

Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa. (No one shall be vexed twice for the same cause)

Htc Ipä¯n\v Hcmsf H¶ne[nIw {]mhiyw IpähnNmcW \S¯pIbpw in£n¡pIbpacpXv F¶À°apÅ Cu sNdpkqàw GXp \oXn\ymbhyhØbpsSbpw ASnØm\{]amWamWv. FÃm \nba\S]SnIÄ¡pw Hcp A´yapWvSmIWw F¶ ]ca{][m\X¯zw km[yamIp¶Xv Cu kqà¯nsâ ]n³_e¯nemWv. \nbahyhØIfnse kphÀWtcJIfmb Rule of estoppel, Res judicata F¶o \nbaX¯z§fpsSbpw ]n³_ehpw Cu kqàw Xs¶. knhn þ {Inan\ \nbahyhØIfn Cu X¯zw Hcpt]mse _m[IamWv. Htc Imcy¯n\v, Htc I£nIÄ DÄs¸« tIknÂ, Hcn¡Â A´naXocpam\apWvSmbm ]ns¶ B hnjb¯nt·Â B I£nIÄ X½n hoWvSpsamcp hyhlmcw Cu X¯zwsImWvSv XSbs¸«ncn¡p¶p. tImSXnIfnse tIkpIfpsS _mlpeyw Ht¶mÀ¯p t\m¡pI. Cusbmcp hyhØbpsS A`mh¯n F´mbncpt¶t\ \½psS \m«nse ØnXn! {Inan\Â\S]SnIfn cWvSmasXmcp tIkv, doctrine of autrefois convict and autrifoic acquit F¶ X¯z¯m hne¡s¸«ncn¡ps¶¦nÂ, knhn tIkpIfn doctrine of res judicata F¶ X¯z_e¯n cWvSmasXmcp tIkpw hne¡s¸«ncn¡p¶p. C´y³ `cWLS\bnÂ, auenImhImi¸«nIbnÂs¸Sp¶ A\ptOZw 20 (2) þ 0, {Inan\ \S]Sn{Ia¯nse 300þmw hIp¸pw knhn \S]Sn{Ia¯nse 11þmw hIp¸pw Cu sNdpkqà¯nsâ ]n³_e¯n \ne\nev¡p¶p. tIkpIÄ¡p hnet¡Às¸Sp¯p¶ Cu sNdpkqàw \oXn\ymbhyhØbv¡p \ÂIp¶ Bizmkw sNdpXsöp \mtamÀ¡Ww.

 
   
(XpScpw)
     
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. Joseph Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
       
   
       
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.