June , 06, 2018
 
Published from Palai
Issue : 14
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

IYbÃnXp PohnXw
20
tPm¬ sP. ]pXp¨nd
"CXm A®m ]dbp¶Xv tamfnsemcmfpsWvS¶v

C¶s¯ {]ikvX \S\mb kpcmPv shªmd½qSv anan{In AhXcn¸n¨pXpS§nb Imew. A¡me¯mWv Hcp kocnbensâ jq«nwKv h¶Xv. \S³ F¶ Bßhnizmkt¯msS "almßmKmÔn tImf\n' F¶ B kocnben Nm³kp tNmZn¡m³ sN¶p.
Ig¡q«¯pÅ kocnbensâ skâdn sNs¶¦nepw Bcpw At§m«v ASp¸n¡p¶nÃ. \à s]mcnshbnÂ.
D¨bmbt¸mÄ skänepÅhÀ `£Ww Ign¨pXpS§n. \S³ P\mÀ±\³ DÄs¸sS ]e {]ikvXcpw DWvSv. At§À Noct¯mc³ sh«nhngp§p¶Xp IWvSt¸mÄ kpcmPnsâ I¬t{SmÄ hn«pt]mbn. ImcWw, Noct¯mc³ kpcmPn\p {]mW\m.
hmbn shÅw \ndªp. hni¶n«v Iq¼nfInbncn¡pIbmWv. cWvSpw Iev]n¨v kpcmPv `£Ww Ign¡m\pÅhcpsS Iyqhn t]mbn \n¶p. HSphn kpcmPnsâ Dugambn. t¹säSp¯Xpw kocnbepImÀ It¿msS s]m¡n.
""IWvS AehemXnIÄ¡p tNmdpÅm\pÅ CSaÃnXv... HmSSm...''
s{]mUyqkÀ AS¡apÅhÀ _lfwh¨p. A`n\bn¡m³ t]mb kpcmPv AhnsS\n¶v A¶wt]mepw In«msX \mWwsI«v Cd§nt¸m¶p.
]n¶oSv kpcmPv kn\nabneqsS {]ikvX\mbn¯pS§nb Imew. Cu s{]mUyqkÀ Xs¶ "C³ PhlÀ tImf\n' F¶ ]pXnb kocnb FSp¡p¶p. AtX s{]mU£³ Sow, AtX semt¡j³. kocnben kpcmPpw apJythj¯n A`n\bn¡p¶pWvSv!
semt¡j\nÂh¨v s{]mUyqktdmSv kpcmPv ]dªp:
""A¶v A®\pw ]nÅmcpwIqSn Fs¶ ChnSp¶v HmSn¨phn«n«pWvSv. C¶p Rm³ \mbI³. CXm A®m ]dbp¶Xv tamfnsemcmfpsWvS¶v!''

 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
       
 
   

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.