June , 13, 2018
 
Published from Palai
Issue : 15
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

{]tZinIw
 

kvt\lKncn k¶ymkn\okaqlw kphÀ®Pq_nen¡p XpS¡ambn

]mem: kvt\lKncn anj\dn k¶ymkn\okaql¯nsâ kphÀ®Pq_nenbmtLmj§Ä¡v amXr`h\amb kvt\lmeb¯n XpS¡ambn. ]mem cq]Xm²y£³ amÀ tPmk^v IÃd§m«v Xncn sXfn¨v Pq_nen temtKm {]Imi\w sNbvXp.
1969 tabv 24þ\v ]mem cq]Xbn _lp. A{_mlw ssI¸³¹m¡Â A¨\m Øm]nXamb k¶ymkn\okaqlw ]XnXscbpw ]mÀizhXvIcn¡s¸«hscbpw kap²cn¡pI F¶ e£yt¯msSbmWv {]hÀ¯\w Bcw`n¨Xv. 2006þ taPÀ BÀ¡n F¸nkvtIm¸Â ]Zhnbnte¡v DbÀ¯s¸«p. aq¶p s{]mhn³kpIfpw Hcp doP\pw C´ybnepw hntZi¯pambn 105 imJm `h\§fpw 515 kntÌgvkpapWvSv. Hcp hÀjw \oWvSp\n¡p¶ kphÀ® Pq_nenbmtLmj§Ä aZÀ P\d dh. kn. tim`bpsS t\XrXz¯n \S¯s¸Sp¶Xmbncn¡pw.

AÂt^m³km tImfPn\p dm¦pIfpsS Xnf¡w
  ]mem: Fw.Pn. kÀÆIemimebpsS _ncpZ ]co£bn 16 dm¦pIfpw 86 "F'¹kpw t\Sn AÂt^m³km tImfPnse hnZymÀ°n\nIÄ an¶p¶ hnPbw IcØam¡n. 16 BZydm¦pIfpw 86 F ¹kpw tImfPv IcØam¡n. _n.F. Cw¥ojn Bdv "F' ¹kpw, _n.F. C¡tWmanIvkn\v \mev F ¹kpw, _n.F. lnÌdn¡v Hcp F ¹kpw _n.tIman\v (SmIvtkj³) cWvSv "F' ¹kpw e`n¨p.
_n.Fkv.kn. am¯amänIvkn 27 F ¹kpw ^nknIvkv tamU H¶n 15 F ¹kpw tamU cWvSn A©v F ¹kpw t_m«Wnbn A©v F ¹kpw kpthmfPnbn F ¹kpw tImfPv IcØam¡n.
D¶XhnPbw t\Snb hnZymÀ°n\nIsf {]n³kn¸Â tUm. knÌÀ sXtckv aSp¡¡pgn, A²ym]IÀ, amt\Pvsaâv F¶nhÀ A`n\µn¨p.
Nnäne¸Ån ^utWvSj³ ]pckvImcw
jn_p ]oädn\v
  ]mem: anI¨ kmaqlnI {]hÀ¯I\pÅ sIm¨utk¸v Nnäne¸Ån ^utWvSj³ lypam\nän FIvke³kv ]pckvImc¯n\v ]mem sh«pItàjn_p ]oäÀ AÀl\mbn. tIcf¯nepS\ofw hr¡tcmK\nÀ®bIym¼pIÄ kwLSn¸n¨v tcmKmcw`w {]ISam¡p¶ At\IÀ¡v tcmKs¯ {]Xntcm[n¡phm\pÅ {]mcw` NnInÕmklmbhpw t_m[hXvIcWhpw \ÂIns¡mWvSncn¡p¶ \nkvXpe {]hÀ¯\§fpsS ASnØm\¯nemWv AhmÀUv. InUv\n s^Utdj³ Hm^v C´ybpsSbpw, ]oäÀ ^utWvSjsâbpw kwØm\ tImÀUnt\ädpw Atacn¡bnse \mjW InUv\n ^utWvSj³ FIvknIyq«ohv AwKhpamWv ]mem kztZinbmb jn_p ]oäÀ. 25,000 cq]bpw {]ikvXn]{Xhpw NS§n sIm¨utk¸v Nnäne¸Ån k½m\n¡pw.  
         
   
   
         
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w 
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
         
   
 
   
 
 
Copyright © Team Deepanalam 2013 . All rights reserved.