June , 06, 2018
 
Published from Palai
Issue : 14
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

"sNmÂaebmfw'
jmPn amen¸md
tImgn¸q NqSmtam?
Ah[n¡mew ckIcam¡mw... Ah[n¡me¯v
Ip«nIÄ¡v C¯ncn hnÚm\hpw hnt\mZhpw ]Icm³ {]ikvX _mekmlnXyImc³
jmPn amen¸md Hcp¡p¶ ]wàn "sNmÂaebmfw' Cu e¡wapXÂ
 
   

""tImgnsb¡pdn¨v ]¯n IqSpX sNmÃpIÄ In«nbhcptWvSm?'' amjv tNmZn¨p.
Hcp \nanjw Bcpsam¶pw anWvSnbnÃ. ]ns¶ Hcp Ip«n hnfn¨p]dªp: ""F\n¡p ]s¯®w In«n.''
""icn. AXp hmbn¡q.'' amjv Bhiys¸«p.

tImgn


tImgn I«hsâ Xebn ]¸ncn¡pI.
tImgn Idp¯ncp¶m ap«bpw Idp¡ptam?
tImgn¡ptWvSm ape hcp¶p?
tImgn Iqhm¯XpsImWvSv t\cw shfp¡mXncn¡ptam?
tImgn \\ªXpsImWvSv Ipdp¡³ Icªs{X.
tImgnsb XÃm³ Ipdp´Sn.
tImgnbpsS Dd¡w Dd§pI.
tImgnbnd¨n Xn¶mdpWvSv, tImgn¸q NqSmdnÃ.
tImgnsb hfÀ¯m³ Ipdp¡sâ ssIbn sImSp¡pI.
tImgnsb¡mÄ _p²n ap«bv¡pWvSv.
""Im¡sb¡pdn¨v ]Xn\s©®w Rm³ FgpXnbn«pWvSv.'' amjv tNmZn¡pwapt¼ HcmÄ Fgpt¶äp.
""F¦n AXp hmbnt¨mfq.''

Im¡

ImI\ncn¡m³ sIm¼p sImSp¯m taen tZmjw.
Im¡ Acb¶¯nsâ \S ]Tn¡pI.
Im¡ Hm«¡e¯n t\m¡pwt]mse.
Im¡ IWvSdnbpw, sIm¡v sImWvSdnbpw.
Im¡ Icªm hncp¶phcpw.
Im¡ Ipfn¨m sIm¡mIptam?
Im¡ IqSpIq«pw, Ipbn ap«bnSpw.
Im¡¡q«n IÃnSpI.
Im¡ s]m§n¸d¶m KcpU\mIptam?
Im¡ Xn¶p¶Xv tImgn¡v IWvSpIqSm. tImgn Xn¶p¶Xv Im¡bv¡p IWvSpIqSm.
Im¡sb Fdnªm amS{]mhpw t]mIpw.
Im¡bpw h¶p ]\¼ghpw hoWp
Im¡bv¡v BbpÊv Bbnc¯mWvSv.
Im¡b¡ncn¡m³ XWenÃ.
Im¡hmbnepw s]m¶ncn¡pw.

""sIm¡ns\¸än F\n¡v Ggp ]gs©mÃv In«nbn«pWvSv.''
""AXp hmbnt¨mfq.''

sIm¡v

sIm¡p \ndªmepw sIm¡p \ndp¯nÃ.
sIm¡n\dnbptam tImgnsb dm©m³?
sIm¡nsâ Xebn sh®sh¨p ]nSn¡pI.
sIm¡n\p h¨Xp N¡n\p sImWvSp.
sIm¡n\p h¨Xp N¡n¡v.
sIm¡nsemXp§m¯Xp ImWpt¼mÄ sIm¡p I®Sbv¡pw.
sIm¡nsâ CfwIpªpw tImWn¯s¶ Ccn¡pw.
""C\nbpÅXv ho«n hfÀ¯p¶hsb¡pdn¨pÅ sNmÃpIfmWv. Ah {Iaambn Hmtcmcp¯À hmbn¨m aXn.''


(XpScpw)

   
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. Joseph Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
 
       
   
       
     
       
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.