June , 06, 2018
 
Published from Palai
Issue : 14
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

IYbÃnXp PohnXw
19
tPm¬ sP. ]pXp¨nd
Chs\sâ (A){]nb ]p{X³!

Xsâ `mcy {]khn¨ Ipªnsâ ]nXrXzs¯¡pdn¨v Nne `À¯m¡·mÀs¡ms¡ kwibapWvSmImdpWvSv. F¶mÂ, {]ikvX kn\nam\S\mb C¶skân\pw Hcp Ime¯v C¯cw Hcp kwibapWvSmbncp¶p F¶ hkvXpX F{X t]À¡dnbmw!
tkm\p F¶ tkmWäv kvIqfn ]Tn¡m³ XpS§nbtXmsSbmWv C¶skânsâ a\Ênsâ kzØX \jvSs¸«Xv.
Ah³ H¶mw¢mÊnse¯n. B ¢mÊn Ah³ H¶ma³. ¢mÊnse A[ym]IÀ¡pw kvIqÄta[mhnIÄ¡pw kt´mjw. ho«n BeokmsW¦n kt´mjwsImWvSp XpÅn¨mSn.
Beokv aIsâ anSp¡ns\¡pdn¨p hÀ®n¡pt¼mÄ C¶skânsâ a\ÊnsehnsStbm thZ\bpsS s\cnt¸mSp I¯pIbmbncp¶p.
tkm\p cWvSmw ¢mÊnse¯n. AhnsSbpw Ah³ H¶ma³. Beokv kt´mjwsImWvSp XpÅn¨mSn. At¸mgpw C¶skân\p ]dªdnbn¡m³ Ignbm¯ thZ\. cm{Xnbn InS¶m Dd¡whcnÃ. ZpÊz]v\§Ä ImWpw.
Beokv aIs\ s]m¡ns¸m¡n ]dbpt¼mÄ C¶skâv a\ÊntemÀ¡pw: "Cu t]m¯n\nXp ]dbmXncp¶pIqsS? _m¡nbpÅhcpsS sskzcw sISp¯m³ ChÄ F´n\m C§s\ IqS¡qsS ]dbp¶Xv!'
A§s\ tkmWäv aq¶mw¢mÊnse¯n. A¶h³ ]Tn¡p¶Xv a{ZmknemWv. AhnsSbpw Ah\v H¶mwØm\w. Ahs\bpw hnPbn¨ aäp Ip«nIsfbpw A\ptamZn¡m³ tNÀ¶ tbmK¯n kwØm\a{´nbpw ]s¦Sp¯p. FÃm amXm]nXm¡Ä¡pw s]cp¯ kt´mjw. ]t£, hnZym`ymka{´n Ac¦\mbI¯nÂ\n¶v aI³ ]pckvImcw hm§p¶Xp IWvSt¸mÄ C¶¨³ Ic¨neS¡m³ ]mSps]SpIbmbncp¶p.
A¶v C¶skâv XoÀ¯pw Dd¸n¨p: Chs\sâ aI\Ã. Bbncps¶¦n Ch\v C¯c¯n HcwKoImcw e`n¡pambncp¶nÃ!
]Tn¨ ¢mÊpIfnsems¡ cWvSpw aq¶pw sImÃw hoXw tXmäv, Iq«¯n ]Tn¨hscms¡ kvIqÄhnZym`ymkhpw Ignªv Un{Kn¡mcmbt¸mgpw kvIqÄ hn«pt]mcmsX AhnsS ]Tn¨ncp¶ X\n¡v C{X anSp¡\mb Hcp aI³ ]nd¡m³ Hcp km[yXbpansömWv C¶¨sâ Nn´!
]ns¶ FhnsSbmWnXnsâ ]niIv? \m«n AbÂ]¡¯pÅ hnZymk¼¶cmb ]escbpw kwibn¨p. F¦nepw hyàamb sXfnhnÃmsX Beoknsâ Nmcn{Xys¯ tNmZyw sN¿m\pw ]änÃ.
]n¶oSv Ccn§me¡pS tUm¬t_mkvtImbn tNÀ¯t¸mgpw \menepw A©nepsams¡ Ah\p ^Ìv¢mkv. C¶¨sâ sS³j³ hÀ[n¨p.
`mKyw Bdmw¢mÊn Ah³ tXmäp.
C¶skâv PohnX¯n Gähpw kt´mjn¨ Znhkw!
At§cpsS FÃm kwib§fpw AI¶p. Ch³ Fsâ aI³ Xs¶!! lmPÀ Ipdªn«msW¦nepw Ah³ tXmäntÃ! tUm¬t_mkvtIm kvIqfn\p \µn!

 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
       
 
   

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.