July, 23, 2020
 
Published from Palai
Issue : 12
Volume : 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hnip² AÂt^m³km½ k¶ym-k-[o-c-X-bpsS km£yw

amÀ tXma-kv X-d-bnÂ

 

 ""AÂ-t^m³-km-½ F-¶ \m-aw \-½p-sS-sbÃmap-Ån kv-t\-l-ap-WÀ-¯p-¶-XmWv. _m-ey-Im-ew ap-X¯-s¶ B \m-aw Iq-Sp-X-em-bn tI-«p-h-fÀ-¶ A-\p-`-h-am-bn-cp-¶p F-tâXv. F-sâ hey-¸³ {io än.sP. tPmk-^v X-d-bn kmÀ hn. AÂ-t^m³-km-½ hm-g-¸-Ån-bn ]Tn--¨n-cp-¶-t¸mÄ A-hn-sS sl-Uv-am-kv-ä-dm-bn-cp¶p. hey-¸-¨-t\m-sSm-¸w AÂ-t^m³-km-½bpw a-äp hn-ZymÀ-°n-\n-Ifpw ..........

ssZhkvt\l¯nsâ ]\naeÀ
PÌokv Ipcy³ tPmk^v

BhrXnbn Hcp \nÀhrXn IsWvS¯m³ km[n¨ AÂt^m³km½bpsS PohnXclkysa¶p ]dbp¶Xv, Xs¶ hnfn¨ht\mSpÅ kvt\l¯m \ndªp Pohn¡m³ Ignªpsh¶pÅXmWv. Xs¶ hnfn¨hsâ kvt\l¯nembncn¡m³thWvSn am{XamWv Xm³ hnfn¡s¸«sX¶pw B hnfn¨hsâ kvt\l¯n \ndªncn¡pt¼mÄ aämcpsSbpw ......

 
atXXcXz¯nsâ \s«Ãqcn F´n\o kne_kv ?
{]^. tdmWn sI. t__n
 
GIm[n]XykÀhm[n]Xy `cWIqS§fpsSsbÃmw s]mXpkz`mhw I]StZiobXbmWv. CXn\v Ncn{X¯nse Gähpw \à DZmlcWw PÀ½\nbnepw Cäenbnepw A[nImc¯nepWvSmbncp¶ ^mknÌv, \mkn `cWIqS§fmWv. ChÀ D]tbmKn¨ I]StZiobXbpsS Gähpw henb Bbp[w I]S{]NmcWX{´§fmWv. AtUmÄ^v lnäveÀ ]dbp¶Xp : .........
 
IcpXepw Imhepsamcp¡mw
\½psS sNdpa¡Ä¡v
sImhnsUmcp¡p¶ {]XnkÔnbn a\pjyIpeamsI \«wXncnbpt¼mÄ, PohnXw aSp¯v acWw XncsªSp¡p¶ Ip«nIfpsS F®w kwØm\¯p hÀ²n¨phcp¶Xv H«pw BimkyaÃ. am{XaÃ, kmaqlnI{]Xn_²XbpÅ Hcp kÀ¡mcn\pw kaql¯n\pw AXv AhKWn¡mhp¶XpaÃ. PohnXsas´¶dnbp¶Xn\pw BkzZn¡p¶Xn\pwapt¼, .........  
tIcfcmjv{Sob¯nse XncsªSp¸p¢mÊpIÄ
tUm. Ipcymkv Ip¼f¡pgn
Cu Znhk§fn tIcfcmjv{Sob¯n IuXpIIcamb Nne cwK§Ä Act§dpIbpWvSmbn. kn]nsFbpw kn]nF½pw ]ckv]cw FSp¡p¶ XncsªSp¸pNcn{X¢mÊpIfmWXv. tImhnUv ImeambXpsImWvSp Ip«nIÄ¡pÅ ¢mÊpIÄ apgph³ Hm¬sse\mbn«mWtÃm. C¸dª Ncn{X¢mÊpIfpw A§s\Xs¶bmWp \S¡p¶Xv. ........
Cât{KäUv tImgvkv
A`ncpNn Aft¡WvSXp Iuamc¯nÂ
tUm. tXmakv aqebnÂ
  tZiobhnZym`ymk\bwþ2019 \S¸nem¡p¶Xnsâ `mKambn, tI{µkÀ¡mÀ \nÀt±im\pkrXw tIcfkÀ¡mÀ \ntbmKn¨, Fw. Pn. kÀÆIemime sshkv Nm³keÀ tUm. km_p tXmakv sNbÀam\mbpÅ ]T\kanXnbpsS dnt¸mÀ«nse {][m\s¸« H¶mWv Cât{KäUv tImgvkv.
Cu ]mTy]²Xn BXy´nIambn e£ywhbv¡p¶Xv ......
....
ipNnXzw kaql¯nsâ AhImihpw ISabpw
_nj]v amÀ tP¡_v apcn¡³
 

PohnX¯nsâ thKhpw kz`mhhpw amdnbt¸mÄ amen\y§fpsS Afhn henb hÀ²\bpWvSmbn. PohnXssienbnepw BlmccoXnbnepw h¶ amä§fpw amen\yw hÀ²n¡phm\nSbm¡n. B[p\nIPohnX{Ia¯n amen\ykwkvIcW¯n\p henb shÃphnfnIfpbcp¶pWvSv.
C´ybnseXs¶ ]e \Kc§fnsebpw amen\y§Ä ......
..

hnkvab¡mgvNIfpambn skâv ImXssd³ samWmkv{Sn
                 
^m. ^nen¸v Rcf¡m«v
                           
  I¯p¶ apĸSÀ¸n\p (burning bush) kao]wXs¶bmWv B{ia¯nse ]pcmX\amb ssZhmebw ØnXnsN¿p¶Xv. AXn\v _knen¡ F¶ ]ZhnbpWvSv. hen¸¯n Akm[mcWXzsam¶panÃ. R§Ä ssZhmeb¯n\pÅn IS¶p. _knen¡mbv¡v aq¶p `mK§fpWvSv. {]thi\IhmSw, P\§Ä \nev¡p¶ Øew, Aįmc ØnXnsN¿p¶ hnip² Øew. .......                    
ss{IkvXhhnizmkw shÃphnfnbmIp¶p
¹mt¯m«w amXyp
ss{IkvXhhnizmk§Ä¡pw Bcm[\meb§Ä¡psaXncmb IS¶m{IaW§Ä BtKmf`ojWnbmIp¶p. XpÀ¡nbnse ]ucmWnIamb lmKnbþtkm^nb ayqknbw apÉow {]mÀ°\mebamb tamkvIm¡n amänb kw`hw ss{IkvXhhnizmk¯ns\Xncmb ssItbä¯nsâ HSphnes¯ DZmlcWamWv. bqtdm]y³ bqWnb\pw djybpÄs¸sS \nch[n ............
B apJtim` hÀWn¡pI Akm[yw!
^m. AeIvkmWvSÀ Hmen¡Â
                                 
 

ag¡meambncps¶¦nepw 1946 Pqsse 28þmw XobXn {]k¶ambncp¶p. Rm\pw tN¨nbpw Hcp§n {]`mX`£Ww Ign¨v s]mXnt¨mdpw ]pkvXIs¡«pw FSp¯v kvIqfnte¡p ]pds¸«p. aä¯nÂIp¶nsâ apIfnse¯nbt¸mÄ FXntc h¶ HcmÄ R§sf hnfn¨p]dªp: aT¯n Hcp I\ymkv{Xo acn¨p. C¶p ]Ån¡qSanÃ. Rm³ ho«nte¡p aS§m³ ..........

                     
{]Wb¯nsâ inemtcJIÄ
                 
tUm. BâWn tPmkv
                 
   

]mXnhgnbn Dt]£n¡s¸« {]Wbhpambn hnhmlPohnX¯nte¡p IS¶phcp¶hÀ A©p Xc¯nepWvSv. {]Wbn¡pIbpw shÃphnfnIsf GsäSp¯v Hcpan¨pPohn¡phm³ sIev]nÃm¯Xn\m ]ncnbpIbpw sNbvXhÀ, lrZbclkyam¡n sImWvSp\S¡p¶hÀ, XnckvIcn¡s¸«hÀ, NXn¡s¸«hÀ, ssSw]mkv at\m`mh¡mÀ F¶n§s\ {]Wbn¨p .........

       
ssZhw C\nbpw a\pjys\ aSp¯n«nÃ
amXyp Fw. Ipcymt¡mkv
                         
 

"Every child comes with the messege that God is not yet discouraged of man'
"`qanbnte¡p ]nd¶phogp¶ Hmtcm Ipªpw \ap¡p Xcp¶ ktµiw; ssZhw C\nbpw a\pjys\ aSp¯n«nà F¶pÅXmWv' þ F¶ SmtKmdnsâ {]kn²amb hm¡pIÄ a\pjys\ ad¡pIbpw aSp¡pIbpw Ahs\ aÀ±n¨p acW¯nte¡p XÅnhnSpIbpw sN¿p¶ FÃm a\pjym[a³amÀ¡pw
........

         
\½psS Ip«nIÄ `bs¸Sp¶sX´mWv ?
AUz. NmÀfn t]mÄ

Cu tImhnUv Imew Ip«nIÄ¡p \ÂInb am\knIkwLÀjw AXy[nIw KuchapÅXmWv. a\Ênt\¡p¶ apdnhpIÄ Ahcn Nnescsb¦nepw hÃmsX XfÀ¯pIbpw PohnXt¯mSpXs¶ ]nW§n¸ncnbm³ CShcp¯pIbpw sNbvXp. 2020 amÀ¨v 25 apX Pqsse 10 hsc 18 hbÊn\p XmsgbpÅ, Iuamcw IS¡m¯ 66 Ip«nIÄ kwØm\¯v BßlXy sNbvXpsh¶Xv \s½ Bi¦s¸Sp¯p¶p. ........

Ip«nIfnse IqÀ¡when
                                   
tUm. \anX hn. IrjvW
                                 
    sImtdmW¡me¯n\pw amkvIpIÄ apJw aqSp¶Xn\pw ap¼pÅ Ime¯v ]mXnXpd¶ hmbpw aq¡S¸pambn H.]n.bnte¡p h¶ aq¶p hbÊpImc³. Ahsâ A½tbmSv tUmIvSÀ:
""Ipªn\p IqÀ¡whenbptWvSm?''
Hcp sNdpNncntbmsS A½ ]dªp:
......
 
tImhnUm´yw
{]iv\§fpw {]Xo£Ifpw
                                         
{]n³kvcmPv
  aq¶mw temIalmbp²w F¶mWv BtKmfkm¼¯nIhnZKv[cpw kmaqlnIimkv{XÚcpw tImhnUv þ19 s\ hntijn¸n¨Xv. B almamcn cmPyþ`qJÞþhwiþhÀKþ`mjmt`Zsat\y temIkm¼¯nI{Ia¯nepw kmaqlnIPohnX¯nepw krjvSn¨ kvXw`\mhØbpw ]ehn[ Bi¦Ifpw IW¡nseSp¡pt¼mÄ {]kvXpX hnebncp¯Â ....................    
kpdnbm\nbpsS kmwkvImcnIss]XrIw
amÀt¯m½m\{kmWnIfpsS s]mXpkz¯v
tUm. tPm¬ I®´m\w
    ssZh]p{X\mb Cutimaninlm {]t_m[\§Ä \evInbXpw ssZhs¯¡pdn¨pw ssZhcmPys¯¡pdn¨pw shfns¸Sp¯epIÄ \S¯nbXpw AdambnIv(kpdnbm\n)`mjbnepw ssienbnepamWv. Çol·mcpw ]cn. I\ymadnbhpw Cu `mjbnemWv ssZhnIhN\§Ä {ihn¡pIbpw aäpÅhsc ]Tn¸n¡pIbpw sNbvXXv. c£mIcktµiw BZyamZyw {]Ncn¨Xv..................  
                                             
\ÃXp Nn´n¨mÂ
                                           
kn. tacn Pbn³ Fkv.Un.
                           
    Poh³ XcwKcq]¯nepÅ kv]µ\amWv. \½psS kpJZpxJ§fn kp{][m\ ]¦pÅ kv]µ\cq]amWXv. Af¡m\mhm¯ {]Xn`mkhpamWXv.
Hmtcm Nn´bpw Hmtcm _oPamWv. AXv thcp ]nSn¨p hfÀ¶p henb acambn ^ew Imbv¡p¶p. \mw F´p hnX¨pthm (Nn´n¨pthm) AXn\\pkrXamb ^ew am{Xta \ap¡p e`n¡p¶pÅq. Cu tImhnUv
n........
 
                                           
                             
alm\Zn
                                             
amXyqkv BÀ¸q¡c
                           
    ]WvSv shÅs¸m¡§Äaqew Ip{]kn²n t\SnbXmWv alm\Zn. Cu \Znbn lncm¡pUv Umw \nÀ½n¨tXmsSbmWv ZpchØ amdnbXv. a®psImWvSp \nÀ½n¡s¸« temI¯nse Gähpw henb Umw. O¯okvKUnse dmbv]qcnÂ\n¶v DZv`hn¡p¶XmWv alm\Zn(Mahanadi). O¯okvKUnepw HUojbnepwIqSn Cu \Zn HgpIp¶p. HSphn _wKmÄ DÄ¡Sen sN¶ptNcp¶p. ...........  
A[nImcw ]¦phbv¡Â Ahkm\n¸n¡Ww
   
kphntij{]tLmjI³ aemhnbpsS ]pXnb {]knUâv
NmcnXmÀ°yt¯msS htÅmw]pcbnS¯ne¨³
IrXÚXtbmsS Pn\nepw amXm]nXm¡fpw
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor :
Fr. Kurian Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
E mail :
editordeepanalam@gmail.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh 1 d 2dd
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
BbpcmtcmKyw
adphiw
hnizmkhoYn
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Saint Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
Zenit

 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
IY  
IhnX
]pgsbmgpIpw hgn  
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
     
Recommended
Links
Govt of India
Indian Railway
Flight Timing
Telephone Directory
Keralam
Govt of Kerala
Art&Culture
Festivals
Ayurvede
Education
Realestate
Travel map
Picturegallery
Cuisine
Travels
KeralaTravels
IndianTravels
IndianTravelmap
Tourism
KeralaTourism
IndianTourism 
Jobs
Keralajobs
Indiajobs
 
   
   
 
 
 
Copyright © Team Deepanalam 2017 . All rights reserved.