July, 16, 2020
 
Published from Palai
Issue : 11
Volume : 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

]nSnapdp¡n sImhnUv sRcnªaÀ¶v C´y

CKvt\jykv Ieb´m\n

 

 ""C´ybn sImhnUv hym]\w cq£amhpIbmWv. tcmK_m[nXcpsS F®w IpXn¨pbcp¶Xns\m¸w acWhpw GdpIbmWv. tcmKnIfpsS F®w F«pe£w ]n¶n«ncn¡p¶p. Xangv\m«nepw almcm{ãbnepw UÂlnbnepw sImtdmW ]nSnapdp¡n¡gnªp. GXp \nanjhpw Hcp AXnthKtcmKhym]\apWvSmtb¡msa¶ `oXnbnemWv .......

Ahkm\whsc kvt\ln¡pI
^m. Ipcymt¡mkv \cnXq¡nÂ

IÀ±n\mÄ kdmbpsS kmam\yw ZoÀLamb teJ\¯n\p \evInbncn¡p¶ ioÀjIw "Ahkm\whsc kvt\ln¡pI' F¶mWv (tbml¶m³ 13,1). BÀknse hnImcn tPm¬ acnb hnbm\n ]dªp: ""]utcmlnXyw CutimbpsS lrZb¯nse kvt\lamWv.'' XÀ¡§Ät¡m BibkwL«¯nt\m H¶pw hnjbamt¡WvS ImcyaÃnXv. ss\bmanIImcyamtbm ......

 
XpS§nsbmSp§p¶ hnZym`ymk]cnjvImc§Ä
tUm. tXmakv aqebnÂ
 
kzX{´`mcXw A`napJoIcn¨ {][m\ {]iv\§fnsem¶v 1835þ sa¡msf {]`p XpS§nh¨ {_n«ojv hnZym`ymkk{¼Zmbs¯ adnIS¡pI F¶Xmbncp¶p. 1948þse cm[mIrjvW I½oj³, 1952þ53 se apXenbmÀ I½oj³, 1964þ66 se tIm¯mcn I½oj³ F¶nhsbÃmw hfsc hnes¸« \nÀt±i§fmWp apt¼m«ph¨Xv. hn¹hmßIamb amä§Ä¡v AXp .........
 
sImhnUv hym]\w
Pm{KXbn CfhpIfnÃ
sImhnUv tcmK_m[nXcpsS F®¯n h³IpXn¨pIbäamWv C¡gnª Znhk§fmbn cmPy¯pw kwØm\¯pw DWvSmbns¡mWvSncn¡p¶Xv. C´ybn sImhnUv _m[nXcpsS F®w 7.42 e£w IS¶ncn¡p¶p. CXn 4.57 e£w t]À tcmKhnapàcmbn. Pqsse 8þse dnt¸mÀ«p{]Imcw, 20,643 t]cmWv CXphsc tcmKw _m[n¨p acn¨Xv. cmPys¯ alm\Kc§fmb .........  
A[nImc¯n\pthWvSn am{Xtam cmjv{Sobw?
tUm. Ipcymkv Ip¼f¡pgn
AXy]qÀÆamb Hcp kmw{IanItcmK_m[bpsS `ojWnbn temIamsI hndsImWvSp \nev¡p¶ L«¯nepw tIcf¯n \S¡p¶ cmjv{SobIem]§Ä kmam\y_p²nbpÅ Bscbpw thZ\n¸n¡p¶XmWv. C´ybnse ]e kwØm\§fnepw sImtdmW sshdkv amcIamwhn[w ]Scp¶p. F¶mÂ, tIcfw XmcXtay\ kpc£nXamsWs¶mcp Nn´........
Zsseema @ 85
{]^. tdmWn sI. t__n
  _p²aXhnimknIfpsS BßobmNmcy\pw ssN\bpsS A[n\nthicm{ãob¯nsâ Pohn¡p¶ DZmlcWhpamb Sn_ä³ Bßob t\Xmhmb Zsseemabv¡v 85 hbÊv ]n¶nSpIbmWv. temI¯v FÃmbnS¯papÅ Sn_ä³ _p²hwiPÀ¡v Bßobamb t\XrXzw \ÂIp¶ hyànsbbmWv Zsseema F¶p hnfn¡p¶Xv. Ct¸mÄ \nehnepÅXv ..........
{]IrXnkulrZ PohnXkwkvImcw
_nj]v amÀ tP¡_v apcn¡³
 

a\pjyPohnXw {]IrXnbpambn At`Zyambn tNÀ¶ncn¡p¶XmWv. {]IrXnbnÂ\n¶v AIept´mdpw a\pjyPohnXw tcmK{KkvXamIpIbpw {]IrXnbpsS k´penXmhØ XInSwadnbpIbpw sN¿p¶p. AXnsâ ]cnWX^eambn {]IrXnsb a\pjy³ \in¸n¡p¶p. Cu ImeL«¯n \mw t\cnSp¶ sImtdmWsshdkv tcmKhym]\w {]IrXnbnÂ\n¶pÅ ........

I¯p¶ apĸSÀ¸nsâ kvacWbnÂ
                 
^m. ^nen¸v Rcf¡m«v
                           
  {InkvXphÀjw aq¶mw\qämWvSnsâ a[y¯n tUjnbkv N{IhÀ¯n {InkvXym\nIÄs¡Xntc aXaÀ±\amcw`n¨p. Cu ImeL«¯n ]mekvXo\mbnepw CuPn]vXnepw `àPohnXw \bn¨ncp¶ A\mt{IäpIÄ (k¶ymknIÄ) ko\maebnepw kao]{]tZi§fnepsa¯n Xmakw XpS§n. ssZhw tamitbmSp apJmapJw kwkmcn¨ ko\maebpw .......                    
I®ocp¸pambn AwK³hmSnIÄ
tdmk½ eqbokv
AwK³hmSn Hcp hnZym`ymkØm]\aÃ; adn¨v, Ip«nIsf Hu]NmcnIhnZym`ymk¯n\mbn Hcp¡p¶ Hcp ]cnioe\tI{µamWv. A½bpsS ASp¯p\n¶p amdn AwK³hmSnbn hcp¶ Ip«n¡v So¨À AYhm hÀ¡À A½bmhpIbmWv. Hcp AwK³hmSnbpsS Iogn IpdªXv 200 hoSpIÄ (1000 t]m¸ptej³) DÄs¸Sp¶p..............
"\ncm\µ¯nsâ Nncn'¡v \hXn
{]^. knPp tPmk^vv
                                 
 

""\nsâ ]pkvXItiJcw F´p sNbvXp?''
""BÀs¡ms¡tbm sImSp¯p, _mem. ]pkvXI§Ä Ct{Xw hey `mcmWv¶v CXphsc tXm¶ocv¶nÃ. AÀ°eym¯ Adnhnsâ `mcw''
""hnhc§fvsS `mcw''
""t\cm. GXmbmepw sImSv¯v XoÀ¶t¸m {im²w ......
....

                     
]pjvIeamIp¶ ta·IÄ
                 
tUm. BâWn tPmkv
                 
   

hnhml]qÀÆ {]Wbm\p`h§sf C\w Xncn¨p ImWpIbpWvSmbn. {]Wbw lrZbclkyambn sImWvSp\S¡p¶hcpw {]Wb_ÔnXcmbn¡gnªp ]n³hm§nbhcpw HSphnse ¯nt¨cpI Gsd¡psd kam\kmlNcy§fnemWv.
C\n XnI¨pw thdns«mcp ImgvNbnte¡p IS¡mw. ap¶\p`h§sfm¶panÃmsX IpSpw_PohnX¯nte¡p ImseSp¯ph¨ Z¼XnamÀ .........

       
IchncpXnse Iemhncp¶pIÄ
tPmkv Xm\
                         
 

\mSIw ImWpt¼mÄ AXp ]qÀ®ambn BkzZn¡Wsa¦n A`nt\Xm¡Ä Ignhpähcmbncp¶m am{Xw t]mcm, AXnse ]Ým¯ehpw kwKoXhpw sseä¸pw FÃmw \¶mbncn¡Ww. cwK]Ssamcp¡p¶ BÀ«nÌv kpPmX³ \mSI¯nsâ hnPb¯n\p henb ]¦p hln¡p¶ HcmfmWv.
hÀj§Ä¡pap¼v hÀ¡e`mKs¯mcnS¯v Hcp
........

         
hnPb¯n aXnad¡cpXv
]cmPb¯n CSdpIbpacpXv
         
AUz. NmÀfn t]mÄ
       
   

]co£m^e§Ä ]pd¯phcp¶ kµÀ`amWv. D¶XhnPbw t\Sp¶htcmsSm¸w ]cmPbs¸Sp¶hcpw DWvSmIpw. NneÀ¡v Dt±in¨{X amÀ¡vv Nne hnjb§fn e`n¨n«pWvSmInÃ. Hmtcm Ip«nbpw BZyw {i²nt¡WvSXv a\Ênsâ ss[cyw ssIshSnbmXncn¡pI F¶XnemWv. hnPb¯n AanXamb BËmZ¯m aXnad¡cpXv. H¸w ]cmPbw kw`hn¨Xn CSdpIbpacpXv ........

                 
s\XÀeWvSnse ]q¡fpsS ]dpZokm
                                   
kmwk¬ ]mem
                                 
    s\XÀeWvSnsâ XeØm\amb BwÌÀUman\Sp¯v ensÊ ]«W¯n Cw¥ojvamXrIbn cq]Iev]\ sNbvXn«pÅ temI¯nse Gähpw hepXpw AXnat\mlchpamb ]qt´m«amWv IyqsI³tlm^v F¶dnbs¸Sp¶ ]q¡fpsS ]dpZok. Htc hen¸¯nepw \nd¯nepapÅ e£¡W¡n\v _Ä_p]q¡Ä (Spfn]v) kµÀiIsc hcth¡m³ ChnsS......  
A\p`hw KpcphmbnsænÂ
`mhn KpcpXcw
                                         
{]n³kvcmPv
  ""sIm¨n ]gb sIm¨n AÃmbncn¡pw. ]t£, _nemev ]gb _nemev Xs¶bm,'' F¶p ]dªt]mse ImemhØ ]gb ImemhØ AÃmbncn¡pw. ]t£, tIcfw ]gb tIcfw Xs¶bmWv. AXmWp {]iv\w. cWvSp {]fbw \½Ä IWvSp Ignªp. C¡meL«¯n Pohn¨ncn¡p¶ BÀ¡pw ]cnNnXaÃm¯ asämcp apJamWv {]IrXnbn IWvSXv. 2018  AXmZyw \½Ä IWvSp. ....................    
ip²amb ]m IWn IWvSpWcm³
tUm. km_n³ tPmÀPv
    Hmtcm {]`mX¯nepw IWnIWvSpWcp¶ \·bmbpw, ]cnip²nbpsS {]XoIambpw k¼qÀ®mlmcambpw IcpXs¸Sp¶ ]m \½psS ASp¡fbnse Hgn¨pIqSm\mhm¯ `£yhkvXphmWv. kz´ambn ho«n ]iphpw, ]mepansæn \½Ä ]mensâ D]t`màm¡fmWv. AXn\m KpWta·bpÅ, ip²amb ]memWv \ap¡p e`n¡p¶sX¶v Dd¸mt¡WvS BhiyapWvSv. ..................  
                                             
Huj[KpW§Ä \ndª NnäarXv
                                           
tPmjn apª\m«v
                           
    H«\h[n Huj[KpW§fpsS DdhnSamWv AarXv. cWvSpXcw AarXpWvSv. NnäarXv, Im«arXv F¶nh. NnäarXmWv Huj[tbmK§fn IqSpXembn D]tbmKn¡p¶Xv.
càip²n DWvSm¡p¶XmWv AarXv. XWvSmWv Huj[tbmKyamb `mKw. Zl\iàn hÀ²n¸n¡p¶XmWv Ch. NÀ½tcmKw, ]\n, {]talw, hr¡tcmKw, icoc¯nse Np«p\oä XpS§n H«\h[n
........
 
                                           
                             
]pgsbmgpIpw hgn
                                             
amXyqkv BÀ¸q¡c
                           
    Z£nWKwKsb¶pw hr²KwKsb¶psams¡ t]cpÅ tKmZmhcn \Zn¡v 1465 In.aoäÀ \ofapWvSv. C´ybnse \oftadnb \ZnIfn cWvSmat¯XmWnXv. almcmjv{Sbnse \mknIv PnÃbnÂ\n¶v DZv`hn¡p¶p. almcmjv{S, sXep¦m\, B{Ô{]tZiv F¶o kwØm\§fneqsS HgpIn HSphn _wKmÄ DÄ¡Sen \n]Xn¡p¶p. ]qÀW, am\À, s]³KwK, hmÀ[ shbv³KwK, {]WlnX, ...........  
BizmktaIn am[ya§Ä
   
kphntij{]tLmjI³ aemhnbpsS ]pXnb {]knUâv
]membn ]uckvXy kpdnbm\n ]T\tI{µ¯n\p XpS¡ambn
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor :
Fr. Kurian Thadathil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
E mail :
editordeepanalam@gmail.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh 1 d 2dd
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
BbpcmtcmKyw
adphiw
hnizmkhoYn
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Saint Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
Zenit

 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
IY  
IhnX
]pgsbmgpIpw hgn  
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
     
Recommended
Links
Govt of India
Indian Railway
Flight Timing
Telephone Directory
Keralam
Govt of Kerala
Art&Culture
Festivals
Ayurvede
Education
Realestate
Travel map
Picturegallery
Cuisine
Travels
KeralaTravels
IndianTravels
IndianTravelmap
Tourism
KeralaTourism
IndianTourism 
Jobs
Keralajobs
Indiajobs
 
   
   
 
 
 
Copyright © Team Deepanalam 2017 . All rights reserved.