January , 09, 2019
 
Published from Palai
Issue : 44
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

{]XnIcW§Ä
             
\½psS tdmUpIÄ
\nehmcapÅXm¡m³
   

A©p ]XnämWvSn\pap¼v ]pXp¸Ån d_Àt_mÀUv Hm^oknte¡pÅ tdmUv aq¶p iXam\w d_À]m tNÀ¯v SmÀ D]tbmKn¨p \nÀ½n¨XmWv. C¶pw AXp \à \nebn InS¡p¶p. apgph³ tdmUpIfpw d_ssdkvUv sN¿Ww F¶v Hcp bpht\Xmhv ]dªt¸mÄ {][m\ tdmUpIÄ d_ssdkvUv sN¿Ww F¶mWv Hcp apXnÀ¶ t\Xmhv ]dªXv. Hcp hyàn¡v hoSp apX XeØm\\Kcw hscbpÅ FÃm tdmUpIfpw {][m\ tdmUpIfmWv. AXn FhnsS IpgnbpsWvS¦nepw Ahsâ \SpshmSnbpw. tIcf¯nte¡v Cd¡paXn sN¿p¶ apgph³ Smdpw aq¶p iXam\w ]m tNÀ¯v anIvkv sNbvXv hnXcWw sN¿Ww F¶p ]dª ]ptcmlnXs\ \mSpIS¯pIbmWp sNbvXXv. d_ssdkvUv tdmUv, d_ssdkvUv Umw, d_ssdkvUv XSbW, Fs¶ms¡bpÅ aq¶p ]XnämWvSp ap¼s¯ kz]v\§Ä XÃn¯IÀ¡pIbmWp sNbvXXv. d_dnsâ \m«n Chsb¸än Nn´n¡m³ Ignbp¶nÃ. \½psS tdmUpIÄ d_À D]tbmKn¨v \nehmcw DÅXm¡m³ hntZicmPy§Ä kµÀint¡WvSXnÃ. Hcp tdmUp \nÀ½n¡pt¼mÄ AXn¡qSn GsXÃmw hml\§fmWv HmtSWvSXv F¶mWv BZyw Xocpam\nt¡WvSXv. Hcp tdmUnsâ AhImin AXn¡qSn \S¡p¶hÀ BWv. Ah\v \à \S¸mX thWw. tdmUn¡qSn shÅw HgpImsX \à HmS thWw. AXn¡qSn HmSp¶ hWvSnbpsS F®hpw `mchpw hen¸hpw A\pkcn¨v Smdn\p I\hpw SmÀ sNbvX `mK¯n\p hoXnbpw thWw. Cd¡paXn sN¿p¶ apgph³ Smdpw aq¶p iXam\w d_À]m tNÀt¯ hnXcWw sN¿mhq. sN¿p¶ Hmtcm 10 aoädnsâbpw km¼nÄ FSp¡Ww. B km¼nfnsâ _ew ]cntim[n¡Ww. CXns\ms¡ hntZi F©n\obÀamÀ htcWvSXpWvSv.

Fw.sI. kndnbIv ac§m«p]nÅn
kÀ¡mÀ
_m¡n sN¿Ww
  tPmen¡mcmb A½amÀ a¡sf Hm^okpIfn sImWvSphccpsX¶p kÀ¡mÀ D¯chv. AhÀ ieyamWv. icnbmWv. _m¦ptPmen¡me¯v CXv H¯ncn IWvSn«pWvSv. ieyambn tXm¶nbn«papWvSv. ]t£ A¶s¯ Ime¯v Hcp Ip«nbpsS "hne' Adnbmhp¶XpsImWvSv B "ieyw' FÃmhcpw kln¡pambncp¶p.
kÀ¡mÀ D¯chn sXänÃ. ]t£, kÀ¡mÀ Hcp "a¨n¯Å' \bw ImWn¡cpXv. ]äp¶nSt¯mfw Øm]\§fnepw Hm^okpIfnepw inip]cn]me\tI{µ§Ä FÃm kuIcy§tfmSpwIqSn Xpd¡Ww. Ipªp§sf AhnsSbm¡m³ GÀ¸mSm¡nbn«v C¯cw iniphncp²kÀ¡peÀ FgpXWw.


   
         
AUz. ^nen¸v ]tg¼Ån s]cph
   
               
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w 
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
         
 
 
 
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.