February , 13, 2019
 
Published from Palai
Issue : 49
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

{]XnIcW§Ä
               
]mÀ«ntbmm^okpIfnÂ
cm]mÀ¡mw
   

kwLSnXiàn P\m[n]Xy¯nsâ aqe¡ÃmWv. AhImi§Ä t\SnsbSp¡m\pw, kwc£n¡m\papÅ ^eZmbIamb iàn. F¶mÂ, CXp hgnsXäpt¼mÄ AXp henb hn]¯mbn.
kwibw _m¡nhbv¡p¶nÃ. Ipähmfnsb Xncªp ]mÀ«ntbm^okn \nbam\pkrXw sdbvUv \S¯nb UnFkv]n ssN{X sXtck tPm¬ sNbvX "A]cm[w' F´mbncp¶p? Iq«¯nepÅhÀ Häns¡mSp¯t¸mÄ Cc«¨¦pÅhÀt]mepw BZyw A`n\µn¨psh¦nepw ]n¶oSv ap¼p]dª "kwLSnXiàn' ¡p ap¼n FÃmw ASnbdhp hbvt¡WvSn h¶p. P\m[n]Xy¯nsâ ImhÂamS§fmWv Hmtcm t]meokv tÌj\pw. F¶mÂ, AhÀ¡pt]mepw kpc£ Csæntem? tIcfw `cn¡p¶Xv P\§Ä XncsªSp¯ P\{]Xn\n[nItfm, AtXm C¯nÄ¡®nIfmbn XSn¨phoÀ¡p¶ kwLS\m bqWnb\pItfm?
asämcp kw`hwIqSn. sI.Fkv.BÀ.Sn.kn. sb t{_¡vUuWnÂ\n¶p c£n¡m³ {ian¨ tSman³ X¨¦cnsb CSn¨psXdn¸n¨Xpw ta¸dª "kwLSnXiàn'. hIp¸pa{´nt]mepw AdnbmsX, Cu cmPyw \¶mhcpsX¶p {hXsaSp¯p t{SUv bqWnb\pIÄ lÀ¯mepIÄ BNcn¨pw ]Wn apS¡nbpw \s½ tkhn¡p¶p! CsXms¡ \ne\n¡Wsa¶ hmin ASp¯ XncsªSp¸n P\§Ä¡pWvSmhWsa¶nÃ. amthensb ]mXmf¯nte¡p Nhn«n¯mgv¯nb hma\·mÀ BIcptX `cWm[nImcnIÄ...

       
tUman\n cma]pc¯v `cW§m\w
{_nPo¯m½bpsS {]Wbhpw {]bmWhpw
  hn\mbIv \nÀ½ensâ t\mh "{_nPo¯mhnÃ' BIÀjIamIp¶pWvSv. hyXykvXamb IYbpw IYm]m{X§fpw hmb\¡mÀ¡v Hcp \hym\p`hw ]Icp¶p. AXnkzm`mhnIamb cN\mssienbpw kw`mjW§fpw ]et¸mgpw \yqsP³ kn\naIsf HmÀ½s¸Sp¯p¶pWvSv. B[p\nIIme¯nsâ Hcp ]cntÑZamWv t\mhse¶p ]dbmw. bphXbpsS hyYIfpw hnlzeXIfpw sIm¨psIm¨pkt´mj§fpw DNnXÚXtbmsS t\mhen k¶nthin¸n¨ncn¡p¶p. {_nPo¯m½bpsS ]gb {]Wbhpw ]pXnb {]bmW§fpw Hcp IuXpI¡mgvNbmbn hmb\¡mÀ ]n´pScpsa¶ Imcy¯n kwibanÃ. t\mhenÌn\pw Zo]\mf¯n\pw A`n\µ\§Ä!

   
         
knÂhn sk_mÌy³ Ceªn
     
                 
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w 
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
         
 
 
 
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.