February, 12, 2020
 
Published from Palai
Issue : 49
Volume : 52
 
 
 
 
 
 
 
 

lcnX]mTw
15
Ip«\mSv F¶ hnkvabw
]cnØnXn temIsa§pw henb shÃphnfn t\cn«psImWvSncn¡p¶ Cu ImeL«¯nÂ, ]cnØnXnkwc£W¯nsâ {]m[m\ys¯¡pdn¨v _nj]v amÀ tP¡_v apcn¡³ FgpXp¶p:

Ip«\mSv kap{Z\nc¸nÂ\n¶p 2.25 aoäÀ Xmsg ØnXnsN¿p¶ {]tZiamWv. Ad_n¡Sen\pw th¼\m«pImben\panSbn CS\mSpw Xoc{]tZihpw am{XaS§p¶ Be¸pg PnÃbnse Ip«\mSv tIcf¯nsâ "s\Ãd' F¶mWdnbs¸Sp¶Xv. kap{Z\nc¸n\p Xmsg¡gnbp¶ Ip«\mSv tIcf¯nsâ s\Ãdbmbn ]cnWmaw {]m]n¡p¶Xv hnkvabIcamb {]IrXnkulmÀ±IrjncoXnbpsS amXrIbmbn«mWv. sNfnsImWvSp ]pdw_WvSv \nÀ½n¨v AXn\pÅnse Pew N{IwsImWvSp Nhn«n hän¨pÅ Irjnk{¼Zmbw AXnkmlknIhpw ITn\hpamb Hcp bXv\amWv. sX§n³IpänIfpw apf¦mepIfpw IapIn³IjW§fpw NpÅn¡¼pIfpw Hme¡odpIfpw aäpw D]tbmKn¨v \mS³ssienbn \nÀ½n¨ CcpthenIÄ¡pÅn Imbensâ ASn¯«n ap§n Ip¯nsbSp¯ I« (sNfn) \nd¨v hnZKv[IÀjIs¯mgnemfnIfpsS klmbt¯msS \nÀ½n¨ncn¡p¶ Ip«\m«nse _WvSpIÄ {]IrXnbnseXs¶ Hcp AZv`pXamWv.
Cu _WvSpIÄ shÅs¸m¡¯nÂ\n¶pw D¸pshůnÂ\n¶pw s\ÂIrjnsb c£n¡p¶tXmsSm¸w PekkyþPohn k¼¯ns\bpw kwc£n¡p¶p. _WvSpIfn hfcp¶ sX§v, aªapfIÄ, IWvS¡mSpIÄ, h«n¸pÃv, ssIX, ]cp¯n XpS§nbh s\¸mS§sf kwc£n¡p¶ ssPhthenIfpw Bbnc¡W¡n\p ]£nIfpsS A`btI{µ§fpamWv. Icnao³, BäpsIm©v, aª¡qcn, hmf, hcm XpS§nb aÕy§Ä ChnsS kar²amIp¶p. Peaen\oIcWwaqew Ahbv¡v hwi\mi`ojWnbpWvSv.
th¼\mSpImbensâ ASn¯«v hnhn[bn\w I¡IÄsImWvSv k¼¶amWv. Idp¯ I¡bpsS Cd¨n \à ItemdnbpÅ kzmZnjvTamb `£WamWv. shfp¯ I¡ th¼\m«pImbensâ am{Xw {]tXyIXbmWv. Ip«\mS³ XmdmhpIÄ {]tXyIn¨v Ip«\mSnsâ am{Xw kz´amb Nmcbpw sN¼Ãnbpw {]kn²amWv. Ip«\mSnsâ kwc£W¯n\mbn {]Jym]n¨ Hcp s\Ãpw Hcp ao\pw IrjncoXn AXmbXv Hcp s\ÂIrjn¡ptijw Hcp ao³Irjn F¶Xv DZm¯amWv. IqSmsX, {]XnhÀjw kap{Z\nc¸v 2.6 anÃoaoädn\pw 2.9 anÃoanädn\pw CSbn Dbcp¶ kmlNcy¯n D¸pshůnse IrjncoXn IsWvS¯Ww. H¸w, AXn\p tbmPn¨ s\Ãn\§fpw.
2013  bpF³H bpsS IognepÅ ^pUv B³Uv A{Kn¡Ä¨À HmÀKss\tkj³ (FAO) Ip«\mSns\ BtKmf{]m[m\yapÅ ImÀjnIss]XrIknÌambn {]Jym]n¨p. temI¯n BsIbpÅ 31 BtKmfImÀjnIss]XrItI{µ§fnsem¶mWv Ip«\mSv.


(XpScpw)

   
       
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842

Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w 
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
 
     

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
         
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
         
     
   
 
 
 
 
 
Copyright © Team Deepanalam 2012 . All rights reserved.