Augu, 01, 2018
 
Published from Palai
Issue : 22
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

IYbÃnXp PohnXw
25
tPm¬ sP. ]pXp¨nd
Du«n¸«W¯nse Zqc¡mgvNIÄ

Du«nbn kn\nam¡mÀ¡p jq«nwKn\p sImSp¡p¶ _w¥mhpIÄ Ht«sdbpWvSv. H¶ne[nIw hkXnIÄ DÅhÀ¡v Hsc®w hÃt¸mgpsams¡ C§s\ hmSIbv¡p sImSp¡p¶Xv \sÃmcp hcpam\amÀ¤w IqSnbmWv.
kn\nam\Sn joebv¡papWvSv Du«nbn Hcp Iqä³_w¥mhv. ]ecpw AXv jq«nwKn\p tNmZn¨n«pWvSv. AanXm`v _¨sâ Hcp lnµn]S¯n\pthWvSn Hcn¡Â Hcp]mSp tNmZn¨XmWv. \à XpI hmSI In«ntbs\. ]t£, joebpsS `À¯mhv tPmÀÖn\v AXv CjvSaÃ. jq«nwKpImÀ hoSp \in¸n¡pw F¶mWv At±l¯nsâ `bw. F«p s_UvdqapIsfms¡bpÅ \sÃmcp hoSmWv. shdpsX ]q«nbn«ncn¡p¶p.
Du«nbn tkmUmt]« F¶ Hcp ØeapWvSv. AXmWv Du«nbnse Gähpw DbcapÅ Øew. AhnsS Hcp sSenkvtIm]v h¨n«pWvSv. AXneqsS t\m¡nbm ta«p¸mfbw Hs¡ ImWmw. AXneqsS t\m¡pt¼mÄ joebpsS "tdmb ImknÂ' F¶ sI«nShpw ImWmw.
Hcn¡Â joebpsS Hcp IpSpw_kplr¯v Du«nbn h¶p. AhscbpwsImWvSv joebpw `À¯mhpw Du«n ImWn¡m³ sImWvSpt]mbn. tUmUmt]«nepw t]mbn. XWp¸mbncp¶Xn\m a^vfdpw sskzädpw Hs¡ DWvSmbncp¶p. AXpsImWvSv kn\nam\Sn joesb BÀ¡pw Xncn¨dnbm\mbnÃ.
tkmUmt]«bn sSekvtIm¸neqsS AhÀ Øe§Ä ImWn¨pX¶p. AXn\nsS ]dªp:
""Zm B ImWp¶ sI«nSw ItWvSm? AXmWv tdmb Imkn þ \Sn joebpsS sI«nSamWv!''
joebpsS `À¯mhv tPmÀPv AXptI«p ]dªp:
""Fsâ ssZhta! \osbmcp Isænepw B sI«nS¯n FSp¯ph¨n«ptWvSm? Rm³ F{X IjvSs¸«n«mWv AsXms¡ sI«nbpWvSm¡nbXv. F¶n«hkm\w \Sn joebptSXmsW¶v!!''

 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
       
 
   

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.