April , 04, 2018
 
Published from Palai
Issue : 5
Volume : 51
 
 
 
 
 
 
 
 

IYbÃnXp PohnXw
11
tPm¬ sP. ]pXp¨nd
C§s\bpw Hcp IYm]m{Xw

kXy³ A´n¡mSn\p Xsâ BZyNn{Xamb "Ipdp¡sâ IeymW'¯n kpIpamcsâ AÑ\mbn A`n\bn¡m³ Hcmsf thWw. A`n\bs¯¡mtfsd cq]kmZriy¯n\mWp {]m[m\yw. aIs\ kv{XohntZzjnbmbn hfÀ¯p¶ k¶ymknXpey\mb HcmÄ. GsX¦nepw Ir{XnaXmSnbpw apSnbpsams¡ h¨p]nSn¸n¡m³ kXy\p aSn.
A§s\ Hcp\mÄ tImS¼m¡s¯ ^pSv]m¯neqsS Xsâ IYm]m{Xw \S¶pt]mIp¶Xp kXy³ IWvSp. \c¨p\oWvS XmSn. ]ndIn hnSÀ¯nbn«ncn¡p¶ shÅn¯eapSn. kXy³ HmSns¨¶v Abmsf ]nSnIqSn.
`mKy¯n\v aebmfnbmWv. hÀj§fmbn kn\namtamlhpambn Nm³kp sXWvSn \S¶bmÄ. AXp \S¡msX h¶t¸mÄ aäp NnÃd¸WnIÄ sNbvXp Pohn¡p¶p.
]pÅn¡mc\pw AZv`pXhpw kt´mjhpw. ]ntä¶v s{]mU£³ Hm^okn hcmsat¶äp. Xnc¡YmIr¯mb tUm. _meIrjvWt\mSp kXy³ ]dªp:
""AbmÄ H¶pw A`n\bnt¡WvS. shdpsX \n¶p X¶m aXn. P\w {i²n¡pw. cP\ojns\¡mÄ \à XmSn. Nn·bm\µtâXpt]msebpÅ apSn.''
tUmIvSÀ¡pw {]Xo£bmbn.
]ntä¶v kXy³ Hm^oknencn¡pt¼mÄ A]cnNnX\mb HcmÄ h¶p sXmgpXp.
""C¶v ChnsS hcm³ ]dªncp¶p.''
""Rmt\m?''
""AtX. C¶se tImS¼m¡¯ph¨p IWvSntÃ?''
kXy³ "ssZhta' F¶p hnfn¨pt]mbn. BÄ AXpXs¶. \oWvS XmSn apgph³ hSn¨pIfªncn¡p¶p! apSn cmtPjv J¶ ssÌen I«p sNbvXp Idp¸n¨ncn¡p¶p!!
""CsX´n\m XmSnbpw apSnbpsams¡ IfªXv?'' kXysâ tNmZy¯n\v Hcp Ic¨nensâ Nph.
""Hcp]mSp Imet¯ B{Klatà kmÀ kn\nabne`n\bn¡pI F¶Xv. Aev]w hr¯nbmbnt¡ms«sb¶p IcpXn. cmhnse Xs¶ _mÀ_Àtjm¸nÂt]mbn FÃmw shSn¸m¡n!''
AbmÄ B kn\nabn A`n\bn¨nà F¶p {]tXyIw ]dtbWvSXnÃtÃm...!

 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 


Search Web
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
General Sites
Vatican
C.B.C.I
Catholiconline
IndianCatholic
Saints
       
 
   

Archdioceses

Chenganacherry
Eranakulam
Kottayam
Bangalore
Bombay
MadrasMylapore
Madurai
Nagpur
Ranchi
 
Dioceses
Baruipur
Bellary
Cochin
Irijalakuda
Jamshedpur
Kottapuram
Kanjirapally
Neyyatinkara
Ootacamund
Palayamkottai
Poona
Salem
   
 
   
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.